( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ ผจจ./จจ.185/2556
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลใต้ดินระบบอาณัติสัญญาณประจำกลสายลวดสัญญาณใบธง ที่สถานีโคกสูง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ด้วยฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาเลขที่ ผจจ./จจ.185/2556 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลสัญญาณประแจกลสายลวด สัญญาณใบธง ที่สถานีโคกสลุง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น ดังนี้.-

ข้อความเดิม
            เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลใต้ดินระบบอาณัติสัญญาณประจำกลสายลวด สัญญาณใบธง ที่สถานีโคกสูง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น
            

ข้อความที่แก้ไข
            เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลใต้ดินระบบอาณัติสัญญาณประแจกลสายลวด สัญญาณใบธง ที่สถานีโคกสลุง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น
            

ประกาศ ณ วันที่ 17  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2556

( ลงนาม ) สมหมาย จิตภักดี
( นายสมหมาย จิตภักดี )
วิศวกรกำกับการกองบำรุงรักษาเขต 2 รักษาการแทน
วิศวกรกำกับกากรกองบำรุงรักษาเขต 1


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
17/7/2556 15:07:21
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลใต้ดินระบบอาณัติสัญญาณประจำกลสายลวดสัญญาณใบธง ที่สถานีโคกสูง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ผจจ./จจ.185/2556
 
            ด้วยฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลใต้ดินระบบอาณัติสัญญาณประจำกลสายลวด สัญญาณใบธง ที่สถานีโคกสูง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น

      จ้างซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลใต้ดินระบบอาณัติสัญญาณประจำกลสายลวดสัญญาณใบธง ที่สถานีโคกสูง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น

ราคากลาง 1,972,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้าง ดังกล่าว
      2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
      3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางการ
      4. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
      5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟ แห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
      6. เมื่อผู้ยื่นซองได้งานและเป็นคู่สัญญากับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ห้ามมิให้จ้างพนักงานของการรถไฟฯ เข้าดำเนินการแทน บริษัท/ห้าง/ร้าน ถ้า ทราบภายหลังว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน จ้างพนักงานของการรถไฟฯ จะพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานของการรถไฟฯ
      7. ผู้ยื่นซองต้องมีคุณสมบัติ มีผลงาน ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาเป็นผลงานที่ดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมด โดยมิได้ว่าจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน และต้องมีผลงานในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 800,000.00 บาท พร้อมสำเนาสัญญา และหนังสือรับรองผลงาน มาแสดงเป็นเอกสารหลักฐานมาในซองด้านเทคนิคด้วย ทั้งนี้การนับกำหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จนั้น ถึงวันยื่นเอกสารสอบราคา
      

             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับซองสอบราคา ณ ห้องจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
            
             กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
            
             ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ได้ที่แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 (เวลา 08.30 น. – 15.00 น.) หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0 – 2220 - 4544 ในวันเวลาทำการของการรถไฟฯ
            

ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2556

( ลงนาม ) สมหมาย จิตภักดี
( นายสมหมาย จิตภักดี )
วิศวกรกำกับการกองบำรุงรักษาเขต 2 รักษาการแทน
วิศวกรกำกับกากรกองบำรุงรักษาเขต 1


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
17/07/2556 10:22:46