( สำเนา )

ประกาศสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานจัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ CASS เพิ่มเติม บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บฟ.อ./๕๖๐๐๐๒
 
            ด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง งานจัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ CASS เพิ่มเติม บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง จำนวน ๙ แห่ง สถานีรถไฟฟ้าพญาไท, สถานีรถไฟฟ้าราชปรารภ, สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน, สถานีรถไฟฟ้ารามคำแหง, สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก, สถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้าง, สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง, สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ และศูนย์ซ่อมบำรุงที่คลองตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

      โดยงานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ CASS ตามข้างต้น จะต้องสามารถบริหารจัดหาระบบ ด้วยระบบบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ CASS ของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ที่มีใช้อยู่เดิมได้
      ราคากลางของจ้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๙๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗
      

ราคากลาง 75,946,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
      ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      ๕. เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
      (๑) ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      (๒) ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)
      

            กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประกวดราคา ชั้น ๒ อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ และกำหนด เสนอราคาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยนำเงินไปชำระที่กองการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครา ๑๐๓๓๐ แล้วนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ไปรับเอกสารประกวดราคาฯ ได้ที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ห้อง ๒๒๔ ชั้น ๒ อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. และจะจำหน่ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รายละ ๑ ชุด เท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๒๒๒๐ – ๔๗๘๖ ในวันและเวลาราชการ
            

ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2556

( ลงนาม ) นายประภัสร์ จงสงวน
( นายประภัสร์ จงสงวน )
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเกียรติศักดิ์ เกิดทวี )
พนักงานพัสดุ 6
23/08/2556 8:31:03