( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเต้าเหล็กหล่อในชุดประแจ ๘๐ ปอนด์ เอ.
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๓๖/๒๕๕๖
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างผลิตเต้าเหล็กหล่อในชุดประแจ ๘๐ ปอนด์ เอ. จำนวน ๔ รายการ กำหนดเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ดังนี้

      ๑. เต้าเหล็กหล่อในชุดประแจ ๘๐ ปอนด์ เอ. เลี้ยวซ้าย (ตรง) จำนวน ๕๐๐ เต้า
      ๒. เต้าเหล็กหล่อในชุดประแจ ๘๐ ปอนด์ เอ. เลี้ยวซ้าย (โค้ง) จำนวน ๕๐๐ เต้า
      ๓. เต้าเหล็กหล่อในชุดประแจ ๘๐ ปอนด์ เอ. เลี้ยวขวา (ตรง) จำนวน ๕๐๐ เต้า
      ๔. เต้าเหล็กหล่อในชุดประแจ ๘๐ ปอนด์ เอ. เลี้ยวขวา (โค้ง) จำนวน ๕๐๐ เต้า
      

ราคากลาง 1,900,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
      2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
      3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของการรถไฟแห่งประเทศไทย
      5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

             กำหนดยื่นซองสอบราคา ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ที่ทำการกองเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง (ในวันและเวลาราชการ)
             กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาค่าเอกสารชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ได้ กองการเงิน การรถไฟฯ หรือสถานีรถไฟฯ ที่อยู่ใกล้ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ –๖๒๑๘๗๐๑ ต่อ ๘๒๑ – ๕๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ
            
            

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2556

( ลงนาม ) ฐานันดร์ ณ นคร
( นายฐานันดร์ ณ นคร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง


สำเนาถูกต้อง
( นายสุทัศน์ นามกูล )
พบป.5
10/09/2556 13:57:27