( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง สอบราคา จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์เครื่องสัญญาณประจำที่ ของระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 12 สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ผจจ./จจ.261/2556
 
             ด้วยฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์เครื่องสัญญาณประจำที่ ของระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 12 สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ (ตามเอกสารแนบ)

      ซ่อมอุปกรณ์เครื่องสัญญาณประจำที่ ของระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 12 สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์

ราคากลาง 1,897,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้าง ดังกล่าว
      2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
      3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางการ
      4. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
      5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟ
      แห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
      6. เมื่อผู้ยื่นซองได้งานและเป็นคู่สัญญากับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ห้ามมิให้จ้างพนักงานของการรถไฟฯ เข้าดำเนินการแทน บริษัท/ห้าง/ร้าน ถ้า ทราบภายหลังว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน จ้างพนักงานของการรถไฟฯ จะพิจารณาลงโทษเป็น ผู้ทิ้งงานของการรถไฟฯ
      7. ผู้ยื่นซองจะต้องมีคุณสมบัติ มีผลงาน ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี รถไฟ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา เป็นผลงานที่ดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมด โดยมิได้จ้างผู้อื่นดำเนินการแทน และต้องมีผลงาน ในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 800,000.00 บาท พร้อมสำเนาสัญญา และหนังสือรับรองผลงาน มาแสดงเป็นเอกสารหลักฐานมาในซองด้านเทคนิคด้วย ทั้งนี้การนับกำหนดระยะเวลา ให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จนั้น ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
      

             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ที่แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย หากพ้นกำหนดนี้แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับซองสอบราคา
             กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ได้ที่แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 (เวลา 08.30 น. – 15.00 น.) หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0 – 2220 - 4544 ในวันเวลาทำการของการรถไฟฯ
            

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2556

( ลงนาม ) อภิชาติ พันธ์สุโต
( อภิชาติ พันธ์สุโต )
วิศวกรโท
รักษาการแทน วิศวกรกำกับการกองบำรุงรักษาเขต 1


สำเนาถูกต้อง
( นายปรีชา พงษ์สุข )
พนักงานบริหารงาน 6
16/10/2556 17:15:43