( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อบู๊ซเหล็กเหนียวชุบผิวแข็ง จำนวน 16 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ชก./พด.126/2556
 
            ด้วยศูนย์ซ่อมรถโดยสาร โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร JR-WEST รุ่น 28 คัน จำนวน 16 รายการ คือ

      บู๊ซเหล็กเหนียวชุบผิวแข็ง วัสดุ SS400 หรือ S40C หรือ S45C ชุบผิวแข็ง HS.48-60 ใช้กับรถ JR-West รุ่น 28 คัน จำนวน 16 รายการ
      1) จำนวน 400 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø30 x Ø40 x 6 มม. No.1
      2) จำนวน 400 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø30 x Ø40 x 8 มม. No.2
      3) จำนวน 400 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø30 x Ø40 x 11 มม. No.3
      4) จำนวน 1,600 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø30 x Ø40 x 12 มม. No.4
      5) จำนวน 400 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø30 x Ø40 x 19 มม. No.5
      6) จำนวน 1,600 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø30 x Ø40 x 25 มม. No.6
      7) จำนวน 400 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø30 x Ø40 x 30 มม. No.7
      8) จำนวน 800 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø35 x Ø45 x 12 มม. No.8
      9) จำนวน 800 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø35 x Ø45 x 18 มม. No.9
      10) จำนวน 1,200 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø40 x Ø50 x 15 มม. No.10
      11) จำนวน 800 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø40 x Ø50 x 17 มม. No.11
      12) จำนวน 1,200 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø40 x Ø50 x 25 มม. No.12
      13) จำนวน 1,200 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø48 x Ø60 x 25 มม. No.13
      14) จำนวน 1,200 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø48 x Ø60 x 27 มม. No.14
      15) จำนวน 800 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø48 x Ø60 x 50 มม. No.15
      16) จำนวน 1,600 ตัว บู๊ซ ขนาด Ø50 x Ø60 x 25 มม. No.16
       ( ผู้เสนอราคาที่ยังไม่เคยจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นนี้ จะต้องส่งตัวอย่างโดยส่งเอกสารส่งมอบตัวอย่างที่ใช้ประกอบการสอบราคา และ
      แคตตาล็อครายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ (ทั้งทางกายภาพและทางเคมี) พร้อมลงนามประทับตราบริษัท,ห้าง,ร้าน เป็นสำคัญ
       สำหรับผู้ที่เคยจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว ให้กับการรถไฟฯมาแล้วให้ส่งสำเนาใบสั่งซื้อหรือใบสั่งงานหรือใบส่งของพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาซองราคา )
      

ราคาประเมิน 486,080.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. เป็นผู้มีอาชีพผลิต,ประกอบทำพัสดุที่สอบราคาว่าจ้างดังกล่าว
      2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วและต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการว่าจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย
      5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
      6. เป็นผู้จดทะเบียนทำการค้าขายกับฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทยและต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      7. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
      

             กำหนดวันยื่นซองสอบราคาภายใน วันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00–15.00 น. ณ งานพัสดุรถโดยสาร
            กองการพัสดุ ศูนย์แผนงานและการผลิต โรงงานมักกะสัน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และ กำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น.
             ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุรถโดยสาร กองการพัสดุ ศูนย์แผนงานและการผลิต โรงงานมักกะสัน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 – 2452480 ต่อ 5112-3) ในวันและเวลาราชการ
            

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2556

( ลงนาม ) นายก่อพงศ์ สุทธิกรณ์
( นายก่อพงศ์ สุทธิกรณ์ )
วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนบนรถโดยสาร


สำเนาถูกต้อง
( นายภูริ ไก่แก้ว )
พนักงานเทคนิค 4
03/12/2556 14:45:45