( สำเนา )

ประกาศฝ่ายระบบข้อมูล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง สอบราคาจ้างให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บข.19/2556
 
            ด้วยฝ่ายระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

      - ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

ราคากลาง 847,500.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑ เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างเกี่ยวกับให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Internet)
      ๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
      ๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๔ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการว่าจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย
      ๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
      ๖ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔
      
      ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท)ขึ้นไป กับการรถไฟฯ ให้รับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีราย การรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕

            กำหนดวันยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ฝ่ายระบบข้อมูล
            
            ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๐๗) ในวันและเวลาราชการ
            

ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2556

( ลงนาม ) ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
( นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ )
ผู้อำนวยการฝ่ายระบบข้อมูล


สำเนาถูกต้อง
( นายภูมิภิญโญ วัฒนเศรษฐ )
พนักงานคอมพิวเตอร์ 8
17/12/2556 15:37:15