( สำเนา )

ประกาศสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บฟ.จ.600007
 
             ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท่ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาสเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่้กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานีที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
             สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
            1. ชื่อโครงการ - จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ บริเวณสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน งบประมาณโครงการเป็นเงิน 1,056,000.00 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560

      

            

ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560

( ลงนาม ) บุญเลิศ ตันติวิญญูพงศ์
( นายบุญเลิศ ตันติวิญญูพงศ์ )
หัวหน้าสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเกียรติศักดิ์ เกิดทวี )
พนักงานพัสดุ 6
20/09/2560 14:31:53