( สำเนา )

ประกาศสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บฟ.ป.600008-9
 
             ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
             สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
             ๑. งานปรับปรุงหลังคาและพื้นที่สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน งบประมาณโครงการ ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
             ๒. ก่อสร้างรั้วสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน งบประมาณโครงการ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560

( ลงนาม ) บุญเลิศ ตันติวิญญููพงศ์
( นายบุญเลิศ ตันติวิญญููพงศ์ )
หัวหน้าสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเกียรติศักดิ์ เกิดทวี )
พนักงานพัสดุ 6
22/09/2560 12:44:10