( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ 1/2560
 
            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
            ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
            1. จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะและรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ดินของการรถไฟฯที่จังหวัดเชียงใหม่ (โรงแรมรถไฟเชียงใหม่เดิม) งบประมาณโครงการ 1,250,000.00 บาท คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) 10/2560
            2. จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินที่สถานีต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคตะวันออก สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 1 งบประมาณโครงการ 145,499,400.00 บาท คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) 6/2561
            3. จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินที่สถานีต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 2 งบประมาณโครงการ 38,323,800.00 บาท คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) 4/2561
            4. จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินที่สถานีต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 3 งบประมาณโครงการ 36,813,600.00 บาท คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) 5/2561
            5. จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินที่สถานีต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 4 และเขต 5 งบประมาณโครงการ 102,020,700.00 บาท คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) 7/2561
            6. จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลาอาคาร ย่านสถานี ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลงรถโดยสาร ในเขตภาคใต้ งบประมาณโครงการ 114,014,000.00 บาท คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) 3/2561
            7. จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลาอาคาร ย่านสถานี ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลงรถโดยสาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณโครงการ 64,878,000 บาท คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) 5/2561
            8. จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลาอาคาร ย่านสถานี ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลงรถโดยสาร ในเขตภาคเหนือ งบประมาณโครงการ 58,371,000.00 บาท คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) 5/2561
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560

( ลงนาม ) อารยะ ปิณฑะดิษ
( นายอารยะ ปิณฑะดิษ )
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ


สำเนาถูกต้อง
( นายพิเชษฐ์ เนกขัมม์ )
พนักงานการเดินรถ 5
26/09/2560 14:43:27