( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/1081/2560
เรื่อง เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดินในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนรัชดาภิเษก แปลง 9)
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนรัชดาภิเษก แปลง 9) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดิน
             มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-

ข้อความเดิม
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนรัชดาภิเษก แปลง 9) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดิน
             ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไข โดยย่อดังนี้.-

ข้อความที่แก้ไข
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนรัชดาภิเษก แปลง 9) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดิน
             มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-

ประกาศ ณ วันที่ 22  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
5/10/2560 10:58:31
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดินในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนรัชดาภิเษก แปลง 9)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1081/2560
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ - คลองตัน (ริมถนนรัชดาภิเษก แปลง 9) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดิน
            ตามแผนผังแนบท้ายประกาศฯ และมีเงื่อนไข โดยย่อดังนี้.-
            
            1. พื้นที่ให้เช่า 2,000.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 25,126.81 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 50,253,620.00 บาท และเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่เช่าปีแรก ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 919.67 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 1,839,340.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
            3. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 3 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 30 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2560 ถึงวันที่ 17 พ.ย.2560 ในราคาชุดละ 150,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 16 ม.ค.2561 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 8 มี.ค.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
            ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
            โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4060
            โทรสาร 0-2220-4060
             ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
29/09/2560 9:56:04