( สำเนา )

ประกาศบริการโดยสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอโครงการจัดบริการและเสนอราคาค่าเช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถกลุ่มขบวนรถด่วน/ด่วนพิเศษ ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดส. ๒๕๐๐/๑๓๕๐/๒๕๖๐
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบน ขบวนรถ กลุ่มขบวนรถด่วน/ด่วนพิเศษ ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้ รวม 10 ขบวน โดยวิธีเสนอโครงการจัดบริการและเสนอราคาค่าเช่าฯ ผู้ที่ผ่านตามเกณฑ์จากการเสนอโครงการตามที่การรถไฟฯ กำหนด จะมีสิทธิเสนอราคา และผู้ที่เสนอราคาอัตราค่าเช่ารวมสูงสุด จะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า มีอายุสัญญา ๓ ปี เงื่อนไขโดยสรุปมีดังนี้ .-
            คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอโครงการ
            - ต้องเป็นนิติบุคคล
            - ต้องมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการตามประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้
            - ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
             กำหนดขายเอกสารฯ และยื่นซองเสนอโครงการ
             ขายเอกสารประกอบการยื่นเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 28
            พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชุดละ ๕,๓๕๐.- บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และกำหนดยื่นซองเสนอโครงการ ฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๐
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร ชั้น ๒ อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โทร. ๐๒ – ๖๒๑ – ๘๗๐๑ ต่อ ๕๒๒๗ , ๕๒๒๔
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

( ลงนาม ) นางสาวสุกัญญา สามสี
( นางสาวสุกัญญา สามสี )
รองผู้อำนวยการด้านการตลาด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟ ฯ


สำเนาถูกต้อง
( นางพิศมัย กรแก้ว )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
10/11/2560 9:47:36