( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าธรรมเนียม/ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์(ตึกแถว) พื้นที่ระหว่างสถานีบ้านไผ่ - บ้านหัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1255/2560
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ พื้นที่ระหว่างสถานีบ้านไผ่ - บ้านหัน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์(ตึกแถว) มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            
            1. พื้นที่ให้เช่า 660.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 742,500.00 บาท)
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 165.74 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 111,380.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรก ตามพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้างตารางเมตรละ 25.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 16,800.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ) และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
            4. อายุสัญญาเช่าเพื่อปลูกสร้างอาคาร 2 ปี , สัญญาเช่าเพื่อจัดประโยชน์ 15 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.2560 ถึงวันที่ 12 ธ.ค.2560 ราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 30 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 8 มี.ค.2561 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
             ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
             โทรศัพท์ 0-2220-4098
             โทรสาร 0-2220-4098
            หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา
             ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
             โทรศัพท์ 044-246-035
            ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
10/11/2560 10:21:00