( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/1255/2560
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าธรรมเนียม/ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์(ตึกแถว) พื้นที่ระหว่างสถานีบ้านไผ่ - บ้านหัน
แก้ไขประกาศครั้งที่ 2
- - - - - - - - - - - - - - -
 
             ประกาศผลการพิจารณาด้านเทคนิคในการเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์(ตึกแถว)ในที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานีบ้านไผ่ - บ้านหัน
            
             ตามประกาศเชิญชวนของการรถไฟฯ ฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เชิญชวนให้เสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์(ตึกแถว)ในที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานีบ้านไผ่ - บ้านหัน กำหนดยื่นซองเสนอราคาและเอกสารต่างๆ ในวันที่ 30 มกราคม 2561 และเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิค ตามประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าวข้างต้น จะประกาศศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค
            
             คณะกรรมการฯ พิจารณาด้านเทคนิคดังกล่าวซึ่งมีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้
            1. นางช่อผกา ซุยลา
            2. บริษัท อาเจ็กเฮงเวอร์วิส จำกัด
            3. นางสาวธนะรัฐต์ ชุติมนัสชัย
            
             และเมื่อพิจารณาแล้วผลปรากฏว่า เอกสารด้านเทคนิคที่เสนอทั้ง 3 ราย ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามประกาศเชิญชวนฯ ดังนั้นคณะกรรมการฯ จะดำเนินการเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย
            

ข้อความเดิม
             -

ข้อความที่แก้ไข
             -

ประกาศ ณ วันที่ 20  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายสุวัฒน์ แจ่มวิถีเลิศ
( นายสุวัฒน์ แจ่มวิถีเลิศ )
หัวหน้ากองจัดการทรัพย์สินภาคเหนือ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 2
ประธานคณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองพิจารณาผลตอบแทนฯ


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
20/2/2561 8:06:02
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/1255/2560
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าธรรมเนียม/ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์(ตึกแถว) พื้นที่ระหว่างสถานีบ้านไผ่ - บ้านหัน
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
             ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์(ตึกแถว) ในที่ดินของการรถไฟฯ ตามประกาศเชิญชวนเสนอราคาและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
             เนื่องจากประกาศเชิญชวนฯ ฉบับดังกล่าว มีข้อความคลาดเคลื่อน การรถไฟฯ จึงขอแก้ไขดังนี้

ข้อความเดิม
            ข้อ 2.3 อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พร้อมส่วนควบต้องปลูกสร้างให้แล้วเสร็จในกำหนด 2(สอง) ปี โดยคิดค่าเช่าระหว่างปลูกสร้าง ดังนี้
             - ปีที่ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 34,216.00 บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน)
             - ปีที่ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 68,534.00 บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)
            
            ข้อ 6.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ต่อตารางเมตรอาคาร ให้ การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 165.74 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 111,380.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ข้อความที่แก้ไข
            ข้อ 2.3 อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พร้อมส่วนควบต้องปลูกสร้างให้แล้วเสร็จในกำหนด 2(สอง) ปี โดยคิดค่าเช่าระหว่างปลูกสร้าง ดังนี้
             - ปีที่ 1 คิดร้อยละ 33.30 ของค่าเช่าจัดหาประโยชน์ปีที่ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า 5,595.00 บาทต่อปี (ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
             - ปีที่ 2 คิดร้อยละ 66.70 ของค่าเช่าจัดหาประโยชน์ปีที่ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า 11,206.00 บาทต่อปี (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกบาทถ้วน)
            
            ข้อ 6.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ต่อตารางเมตรอาคาร ให้ การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 165.74 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) หรือเป็นเงินไม่น้อยกว่า 111,380.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 8  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
15/2/2561 14:15:17
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เสนอราคาค่าธรรมเนียม/ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์(ตึกแถว) พื้นที่ระหว่างสถานีบ้านไผ่ - บ้านหัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1255/2560
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ พื้นที่ระหว่างสถานีบ้านไผ่ - บ้านหัน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์(ตึกแถว) มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            
            1. พื้นที่ให้เช่า 660.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 742,500.00 บาท)
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 165.74 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 111,380.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรก ตามพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้างตารางเมตรละ 25.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 16,800.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ) และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
            4. อายุสัญญาเช่าเพื่อปลูกสร้างอาคาร 2 ปี , สัญญาเช่าเพื่อจัดประโยชน์ 15 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.2560 ถึงวันที่ 12 ธ.ค.2560 ราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 30 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 8 มี.ค.2561 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
             ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
             โทรศัพท์ 0-2220-4098
             โทรสาร 0-2220-4098
            หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา
             ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
             โทรศัพท์ 044-246-035
            ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
10/11/2560 10:21:00