( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวในที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่ - ตลาดพลู
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/1279/2560
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่ - ตลาดพลู จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            
            1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 70.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 286.69 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 20,069.00 บาท และมีอัตราเพิ่มปีละ 5%
            3. อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี
            4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.2560 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.2560 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 9 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.30 น. ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
             ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
             โทรศัพท์ 0-2220-4825 , 0-2220-4060
             โทรสาร 0-2220-4052
            ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
13/11/2560 9:52:21