( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ บส.1001
เรื่อง ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง การพัฒนาในที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานีเชียงใหม่
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
             ตามที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ได้นำส่งประกาศการพัฒนาที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานีเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตามบันทึกเลขที่ บส.4464/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นั้น ฝ่ายฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความในประกาศฯ มีความคลาดเคลื่อน ดังนี้

ข้อความเดิม
             โดยผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อความที่แก้ไข
             โดยผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ ณ วันที่ 19  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2560

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
22/1/2561 8:20:57
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง การพัฒนาในที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานีเชียงใหม่
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.1001
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะนำพื้นที่บริเวณสถานีเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 71 ไร่ 1 งาน 3.10 ตารางวา ซึ่งมีผู้สนใจขอเช่าหลายรายออกพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อการรถไฟฯ จะได้รับค่าเช่า ค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และทรัพย์สินจากสิ่งปลูกสร้าง และเป็นการป้องกันปัญหาผู้บุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการคัดเลือกด้วยวิธีออกประกาศเชิญชวนแข่งขันเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน โดยแบ่งพื้นที่เป็นแปลง A และแปลงB ให้แปลง A เป็นสวนสาธารณะ และแปลง B เป็นพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์รายละเอียดดังนี้.-
            
            1. พื้นที่แปลง A ขนาด 29 ไร่ 1 งาน 85.50 ตารางวา หรือ 47,142.00 ตารางเมตร(สวนสาธารณะ)
            2. พื้นที่แปลง B ขนาด 33 ไร่ 2 งาน 81.70 ตารางวา หรือ 53,926.80 ตารางเมตร(พัฒนาเชิงพาณิชย์)
            
             พื้นที่บริเวณแปลง B พัฒนาเชิงพาณิชย์และบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ โดยผู้ได้รับสิทธิการเช่าต้องปรับปรุงดูแลพื้นที่แปลง A ให้เป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สิ่งปลูกสร้างจะต้องปรับปรุงให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตามปกติ ผู้เสนอผลตอบแทนสูงสุดจะได้เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี และระยะเวลาสำหรับจัดหาประโยชน์มีกำหนด 20 ปี ผู้ได้รับสิทธิต้องทำการปลูกสร้างอาคารโดยมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 2,553.00 ตารางเมตร ในพื้นที่พัฒนาแปลง B
            
             การรถไฟฯ มีความประสงค์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
            
            1. ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
            
            2. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่ E-Mail Address : nuttavod.ho@railway.co.th
            
             ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่
            ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
            ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
            โทรศัพท์ 02-220-4825
            โทรสาร 02-220-4060

      

            

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2560

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
22/12/2560 10:19:14