( สำเนา )

ประกาศฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง โครงการจ้างให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ระยะเวลา 2 ปี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รท.๖๐/๒๕๖๐
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ระยะเวลา ๒ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) และศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ราคากลาง 2,390,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
      ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
      ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๔. เป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเป็น ISP กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ที่ยังไม่หมดอายุ
      ๑๕. ต้องมีศูนย์บริการเครือข่าย (Network Operation Center : NOC) ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำในการรับแจ้งปัญหาและแก้ไขเหตุขัดข้องที่เกี่ยวกับช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสัญญาณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอด ๒๔ ชั่วโมง
      ๑๖. ต้องมี Trunk ระหว่าง Node หลักของผู้ยื่นข้อเสนออย่างน้อย ๒ เส้นทาง และสามารถย้ายเส้นทางวงจรไปอีกทางได้อัตโนมัติ ในกรณีที่ Trunk เส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหา โดยไม่กระทบกับการใช้งานของวงจร และสามารถรองรับการขยายความเร็วไปจนถึงระดับ ATM STM-๑/OC๓ (๑๕๕ Mbps) หรือ Ethernet ๑ Gbps เป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งมีข่ายสายที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ทั้งในส่วนของ Backbone และส่วนที่เชื่อมต่อมายังอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางที่จัดหาเป็นข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
      

            กำหนดวันขายซองตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
            กำหนดวันยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
            กำหนดวันเปิดซองและพิจารณาผลวันที่ 16 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายประสิทธิ์ ถาวร
( นายประสิทธิ์ ถาวร )
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการแทนผู้ว่าการรถไฟ


สำเนาถูกต้อง
( นายชาคริต อัตถจรรยา )
หัวหน้างานบริการระบบเครือข่าย
05/01/2561 9:06:26