( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิจัดเก็บค่าบริการจอดรถในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ทต./จจ.01/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิจัดเก็บค่าบริการจอดรถในพื้นที่
            ตลาดนัดจตุจักร มีกำหนด 1 ปี โดยวิธีเสนอราคาเช่า ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ
            ดังนี้.-
             1. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา
             1.1 ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่
            จดทะเบียนในประเทศไทยและนิติบุคคลดังกล่าวต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
             1.2 ในข้อ 1.1 ต้องมีวัตถุประสงค์สามารถดำเนินกิจการตามประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้
             1.3 ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท
             1.4 มีประสบการณ์ด้านการให้บริการจัดเก็บค่าจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นเวลาไม่
            น้อยกว่า 1 ปี
             1.5 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดราคา หรือยื่นเสนอราคา หรือยื่น
            เสนอโครงการจนถูกริบเงินประกันซองหรือเป็นผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติผิดสัญญาจนถูกบอกเลิกสัญญาจากการรถไฟฯ
            หรือไม่เคยเป็นผู้ละทิ้งงานในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด
             2. เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ต้องนำมาแสดง
             2.1 สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฉบับที่นายทะเบียนออกให้
            ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นเสนอราคาที่ระบุชื่อนิติบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วน อำนาจความรับผิดชอบจำนวนและ
            ชื่อกรรมการ ทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
             2.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาคำขอจดทะเบียน (ภ.พ.01) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 2 ฉบับ
             2.3 หนังสือรับรองตนเองว่า ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามข้อ 1.2
             2.4 หนังสือรับรองการมีประสบการณ์ในข้อ 1.4
             2.5 หลักประกันซอง ตามข้อ 4.3
             หลักฐานเอกสาร ตามข้อ 2.1 – 2.5 ให้ยื่นเสนอพร้อมซองเสนอราคา โดยให้แยกยื่นต่างหาก
            จากซองเสนอราคา
             2.6 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ตามกฎหมายไม่ได้เข้ายื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง
            จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ทำการแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่รับรอง
            สำเนาถูกต้อง ยื่นแสดงต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งหนังสือมอบอำนาจจะต้องปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
            ด้วย
             3. ขอบเขตงาน
             4. เงื่อนไขการยื่นซองเสนอราคา
             4.1 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
            รับรอง โดยต้องใช้ซองและใบเสนอราคาตามแบบพิมพ์ของการรถไฟฯ กับกรอกข้อความใน
            ใบเสนอราคาให้สมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรา (ถ้ามี) รับรองไว้ท้ายใบเสนอราคาแล้วบรรจุ
            ลงในซองปิดผนึกพร้อมลงลายชื่อผู้มีอำนาจ และประทับตรา (ถ้ามี) ที่รอยผนึกด้านหลังซองส่วนเอกสารอื่นๆ ตาม
            ข้อ 2 ให้แนบนอกซอง เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้ตรวจสอบในชั้นต้น หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าซองและหรือใบ
            เสนอราคาไม่สมบูรณ์ จะไม่ได้รับการพิจารณา
             4.2 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเสนอราคาในอัตราไม่น้อยกว่า 647,325.00 บาท (หกแสนสี่หมื่น
            เจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และต้องเสนอเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบาทไม่มีสตางค์ โดยกรอกจำนวนเงินใน
            ใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มที่การรถไฟฯ กำหนดเป็นตัวเลขและมีตัวอักษรกำกับจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขด้วย
            กรณีตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถือราคาตามตัวอักษรเป็นสำคัญ ถ้ามีการแก้ไขรายการใดในใบเสนอราคา
            ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่งสำหรับราคาที่เสนอจะต้องไม่รวม
            อัตราค่าภาษีฯ ใดๆ
             4.3 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง จำนวน 3,883,950.๐๐ บาท (สามล้านแปด
            แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
             4.3.1 เงินสด
             4.3.2 เช็คหรือดราฟท์ธนาคารในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้สั่งจ่ายให้การรถไฟฯ ซึ่งเป็นเช็ค
            หรือดร๊าฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
             4.3.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่
            การรถไฟฯ กำหนด
             4.3.4 พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรของการรถไฟแห่งประเทศไทย
             4.3.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
            ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนดเช่นเดียวกับ 4.3.3
             หลักประกันในข้อนี้ การรถไฟฯ จะคืนให้ผู้ยื่นซองโดยเร็ว นับถัดจากวันประกาศผลผู้ได้รับการ
            คัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกไว้จะคืนให้ต่อเมื่อได้มีการทำสัญญา
            ดำเนินการภายในกำหนดแล้ว หรือเมื่อผู้ยื่นเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณี
            ใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
             4.4 เมื่อยื่นซองเสนอราคาตามประกาศฯ นี้ และเจ้าหน้าที่ได้รับซองไว้แล้ว ผู้ยื่นซองเสนอราคา
            จะขอยกเลิกเพิกถอนซองคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ หากยกเลิกเพิกถอนซองคืนการรถไฟฯ จะริบหลักประกันซองเสีย
            ทั้งสิ้น
             4.5 เมื่อการรถไฟฯ ตกลงรับให้ผู้ยื่นเสนอราคารายใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ได้รับสิทธิการ
            เช่าต้องไปลงนามในสัญญาพร้อมกับชำระค่าเช่า ค่าภาษีฯ เงินประกันสัญญา และรับมอบพื้นที่เช่าสิทธิให้เสร็จสิ้น
            ภายในกำหนด 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากกการถไฟฯ หากไม่ไปทำสัญญาภายใน
            กำหนด การรถไฟฯ จะยกเลิกสิทธิการเช่าและริบหลักประกันซองเสียทั้งสิ้นและถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
             5. หลักเกณฑ์การพิจารณา
             การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอราคาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และเอกสาร
            ตามข้อ 2 และข้อ 4.3 เมื่อผ่านการพิจารณาดังกล่าวแล้ว จึงจะเปิดซองเสนอราคาตามข้อ 4.2 ต่อไป โดยผู้เสนอ
            ราคาค่าเช่าให้การรถไฟฯ สูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิเช่า ทั้งนี้ การรถไฟฯ ขอสงวนสิทธิหรือยกเลิกการประกวดและ
            สงวนสิทธิที่จะเชิญผู้เสนอราคาค่าเช่าสูงสุดมาเจรจาต่อรองราคาอีกครั้ง ก่อนการพิจารณาอนุมัติ เพื่อประโยชน์
            สูงสุดของการรถไฟฯ
             6. เงื่อนไขการทำสัญญา (โดยสังเขป)
             6.9 ในวันลงนามสัญญา ผู้ได้รับสิทธิต้องวางหลักประกันสัญญาเช่าเป็นเงินเท่ากับค่าเช่ารวมภาษีฯ
            6 เดือน โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
             6.9.1 เงินสด
             6.9.2 เช็คหรือดร๊าฟท์ธนาคารในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้สั่งจ่ายให้การรถไฟฯ ซึ่งเป็นเช็ค
            หรือดร๊าฟท์ลงวันที่ ที่ใช้เช็คหรือดร๊าฟทนั้น หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
             6.9.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยมีข้อความตามตัวอย่างที่
            การรถไฟฯ กำหนด
             6.9.4 พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรของการรถไฟแห่งประเทศไทย
             6.9.5 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
            ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
            และมีข้อความตามตัวอย่างที่การรถไฟฯ กำหนดเช่นเดียวกับ 6.9.3
             7. การสงวนสิทธิของการรถไฟฯ
             การรถไฟฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะรับหรือไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมด
            เลยก็ได้ หรือจะยกเลิกการประกาศเชิญชวนนี้เสียก็ได้ และสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขของประกาศ
            เชิญชวนนี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล โดยที่ผู้ยื่นเสนอราคาไม่อาจปฏิเสธการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
            และผู้ยื่นเสนอราคาไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านและเรียกร้องค่าเสียหาย หรือทดแทนจากการถไฟฯ ด้วยประการใดๆ
            ทั้งสิ้น ทั้งนี้ แล้วแต่ประโยชน์ของการรถไฟฯ เป็นสำคัญ
             8. กำหนดวันขายซองเสนอราคา แนะแนวและยื่นซองเสนอราคา
             8.1 ผู้ประสงค์ซื้อซองเสนอราคาต้องเป็นผู้ซื้อซองในนามของผู้ยื่นและยื่นได้เพียง 1 ซอง
            ติดต่อซื้อชุดเอกสารได้ที่สำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด ชั้น ๒ ตึกฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
            การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร ราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่
            22 มกราคม 2561 สำหรับเอกสารที่จำหน่ายแล้วจะไม่รับคืนทุกกรณี
             8.2 กำหนดวันชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาฯ วันที่23 มกราคม ๒๕๖๑
            เวลา 01.00 น. ห้องประชุมฝ่ายการช่างโยธา ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย หากผู้ประสงค์จะ
            ยื่นราคาไม่ไปรับฟังคำชี้แจง จะถือเป็นเหตุกล่าวอ้างไม่รับรู้รายละเอียดของการแข่งขันเสนอครั้งนี้ไม่ได้
             8.3 กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
            ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายการช่างโยธา ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ การรถไฟฯ นพวงษ์
            กรุงเทพมหานคร หากเกินเวลาที่กำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาดและจะทำ
            การเปิดซองเสนอราคาในวันและสถานที่เดียวกัน เวลา 11.00 น. โดยให้ใช้เวลาตามนาฬิกาของห้องประชุม
            ซึ่งเป็นสถานที่ยื่นรับซองเสนอราคาเป็นสำคัญ
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด ชั้น ๒ ตึกฝ่ายอาณัติสัญญาณและ
            โทรคมนาคม การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่าง เวลา 9.00 น.
            ถึง 15.00 น. โทรศัพท์ 02-220-4614
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  08  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
( นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
10/01/2561 10:02:28