( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ว่าจ้างซ่อม แผง Excitation Control Panel 17FL339A4 (EXP) รถจักร GEA จำนวน 10 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ./จด.2/ค.014/2561
 
            ด้วย สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง มีความประสงค์จะว่าจ้างซ่อมโดยวิธีคัดเลือกตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

      1. ว่าจ้างซ่อม Oscillator Card # 17FD739C3 จำนวน 3 Pcs
      2. ว่าจ้างซ่อม Turbo Speed Card # 17FD1320A2 จำนวน 3 Pcs
      3. ว่าจ้างซ่อม Regulator Card # 17FD1322B2 จำนวน 3 Pcs
      4. ว่าจ้างซ่อม Firing Control Card # 17FD1349A7 จำนวน 3 Pcs
      5. ว่าจ้างซ่อม Comparator Card # 17FD1491A1 จำนวน 3 Pcs
      6. ว่าจ้างซ่อม Interface Detector Card # 17FD1539D1 จำนวน 3 Pcs
      7. ว่าจ้างซ่อม Reference Card # 17FD1540B1 จำนวน 3 Pcs
      8. ว่าจ้างซ่อม Power Ramp Card # 17FD1541A1 จำนวน 3 Pcs
      9. ว่าจ้างซ่อม Filter Card # 17FD1543A2 จำนวน 3 Pcs
      10. ว่าจ้างซ่อม Multiplier # 17FD MP 1548A1 จำนวน 3 Pcs
      

ราคาประเมิน 1,868,220.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. มีความสามารถตามกฎหมาย
      2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      5 .ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานซ่อม โดยวิธีคัดเลือกดังกล่าว
      8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
      11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      14. ต้องเป็นผู้ได้รับเชิญชวนจากคณะกรรมการฯ ให้มายื่นข้อเสนอว่าจ้างโดยวิธีคัดเลือก

            กำหนดรับเอกสารในวันที่ 11 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ. กองการจัดหา 2 ชั้น 2 สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง ตึกที่ทำการย่านและพัสดุ โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 700 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๔.๓๐ น. และคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกจะทำการเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 14.45 น. ณ. ห้องเปิดซอง ชั้น ๒ สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง โรงงานมักกะสัน เลขที่ ๗๐๐ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายมนัฏ มณีจักร
( นายมนัฏ มณีจักร )
หัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายวรากร กุศลกู้เกียรติ )
พนักงานพัสดุ 5
11/01/2561 12:54:19