( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการโดยสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอโครงการจัดบริการและเสนอราคาค่าเช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถกลุ่มขบวนรถเร็ว ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดส.๒๕๐๐/๖๒/๒๕๖๑
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบน ขบวนรถ กลุ่มขบวนรถเร็ว ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้ รวม 12 ขบวน โดยวิธีเสนอโครงการจัดบริการและเสนอราคาค่าเช่าฯ ผู้ที่ผ่านตามเกณฑ์จากการเสนอโครงการตามที่การรถไฟฯ กำหนด จะมีสิทธิเสนอราคา และผู้ที่เสนอราคาอัตราค่าเช่ารวมสูงสุด จะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า มีอายุสัญญา ๓ ปี เงื่อนไขโดยสรุปมีดังนี้ .-
             คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอโครงการ
            - ต้องเป็นนิติบุคคล
            - ต้องมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการตามประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้
            - ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
             กำหนดขายเอกสารฯ และยื่นซองเสนอโครงการ
             ขายเอกสารประกอบการยื่นเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ถึงวันที่ 27
            กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชุดละ ๕,๓๕๐.- บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และกำหนดยื่นซองเสนอโครงการ ฯ ในวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖1
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร ชั้น ๒ อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โทร. ๐๒ – ๖๒๑ – ๘๗๐๑ ต่อ ๕๒๒๗ , ๕๒๒๔
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) สุกัญญา สามสี
( นางสาวสุกัญญา สามสี )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟฯ


สำเนาถูกต้อง
( นางพิศมัย กรแก้ว )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
08/02/2561 15:53:37