( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.สค.1130/05/2561
เรื่อง งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการจ้าง 1 เดือน (28 วัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 270,000.-บาท (อ้างอิงจากสัญญาจ้างเดิม เดือนละ 270,000.-บาท)
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างบริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ที่สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ (โครงสร้างเดิม) ตามสัญญาว่าจ้างเลขที่ คน.2/สญ.1/18/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00 น. สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ทั้งนี้ ฝ่ายบริการสินค้า ยังมีความจำเป็นต้องมีการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ซึ่งฝ่ายบริการสินค้า ได้เสนอการรถไฟฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามคำสั่งที่ ก.314/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาตามระเบียบการฯ และคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้รายงานขอชลอการดำเนินงานดังกล่าว ตามหนังสือ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวยังดำเนินการไม่ถึงขั้นตอนการขายแบบเอกสารประกวดราคา และเนื่องจากรัฐบาลได้ออก พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องเริ่มต้นตาม พรบ.ฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ใหม่ทั้งหมด และถือปฏิบัติตามหนังสือที่ รฟ.รธด.1000/288/2560ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ให้ชลอการจัดซื้อจัดจ้าง จนกว่าการรถไฟฯ จะมีระเบียบการหรือคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ จึงทำให้ต้องหยุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ชั่วคราว ซึ่งในเวลาต่อมาการรถไฟฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดใหม่ ตามคำสั่งที่ ก.793/2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการฯ 2. ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) 3. ประกาศร่าง (TOR) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 4. ถ้าคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างฯ จะต้องลงในระบบฯ อีกไม่น้อยกกว่า 3 วันทำการ 5. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000.-บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000.-บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการต่อเนื่องเกินออกไปอีกประมาณ 1 เดือน ภายหลังจากสัญญาจ้างเดิมสิ้นสุดลง กอรปกับการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ต้องมียามรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เห็นสมควรจ้างต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้งบประมาณทำการในการจัดจ้างนั้น ฝ่ายการเงินและการบัญชี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายทำการประจำปี 2561 สำหรับค่าจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ไว้ให้แล้วในประเภทบัญชี 3680100 รหัสงบประมาณ 315 จำนวนเงิน 4,349,000.-บาท

ข้อความเดิม
            ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างบริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ที่สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ (โครงสร้างเดิม) ตามสัญญาว่าจ้างเลขที่ คน.2/สญ.1/18/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00 น. สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ทั้งนี้ ฝ่ายบริการสินค้า ยังมีความจำเป็นต้องมีการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ซึ่งฝ่ายบริการสินค้า ได้เสนอการรถไฟฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามคำสั่งที่ ก.314/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาตามระเบียบการฯ และคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้รายงานขอชลอการดำเนินงานดังกล่าว ตามหนังสือ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวยังดำเนินการไม่ถึงขั้นตอนการขายแบบเอกสารประกวดราคา และเนื่องจากรัฐบาลได้ออก พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องเริ่มต้นตาม พรบ.ฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ใหม่ทั้งหมด และถือปฏิบัติตามหนังสือที่ รฟ.รธด.1000/288/2560ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ให้ชลอการจัดซื้อจัดจ้าง จนกว่าการรถไฟฯ จะมีระเบียบการหรือคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ จึงทำให้ต้องหยุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ชั่วคราว ซึ่งในเวลาต่อมาการรถไฟฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดใหม่ ตามคำสั่งที่ ก.793/2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการฯ 2. ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) 3. ประกาศร่าง (TOR) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 4. ถ้าคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างฯ จะต้องลงในระบบฯ อีกไม่น้อยกกว่า 3 วันทำการ 5. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000.-บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000.-บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการต่อเนื่องเกินออกไปอีกประมาณ 1 เดือน ภายหลังจากสัญญาจ้างเดิมสิ้นสุดลง กอรปกับการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ต้องมียามรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เห็นสมควรจ้างต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้งบประมาณทำการในการจัดจ้างนั้น ฝ่ายการเงินและการบัญชี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายทำการประจำปี 2561 สำหรับค่าจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ไว้ให้แล้วในประเภทบัญชี 3680100 รหัสงบประมาณ 315 จำนวนเงิน 4,349,000.-บาท

ข้อความที่แก้ไข
            ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างบริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ที่สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ (โครงสร้างเดิม) ตามสัญญาว่าจ้างเลขที่ คน.2/สญ.1/18/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00 น. สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ทั้งนี้ ฝ่ายบริการสินค้า ยังมีความจำเป็นต้องมีการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ซึ่งฝ่ายบริการสินค้า ได้เสนอการรถไฟฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามคำสั่งที่ ก.314/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาตามระเบียบการฯ และคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้รายงานขอชลอการดำเนินงานดังกล่าว ตามหนังสือ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวยังดำเนินการไม่ถึงขั้นตอนการขายแบบเอกสารประกวดราคา และเนื่องจากรัฐบาลได้ออก พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องเริ่มต้นตาม พรบ.ฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ใหม่ทั้งหมด และถือปฏิบัติตามหนังสือที่ รฟ.รธด.1000/288/2560ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ให้ชลอการจัดซื้อจัดจ้าง จนกว่าการรถไฟฯ จะมีระเบียบการหรือคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ จึงทำให้ต้องหยุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ชั่วคราว ซึ่งในเวลาต่อมาการรถไฟฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดใหม่ ตามคำสั่งที่ ก.793/2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการฯ 2. ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) 3. ประกาศร่าง (TOR) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 4. ถ้าคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างฯ จะต้องลงในระบบฯ อีกไม่น้อยกกว่า 3 วันทำการ 5. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000.-บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000.-บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการต่อเนื่องเกินออกไปอีกประมาณ 1 เดือน ภายหลังจากสัญญาจ้างเดิมสิ้นสุดลง กอรปกับการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ต้องมียามรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เห็นสมควรจ้างต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้งบประมาณทำการในการจัดจ้างนั้น ฝ่ายการเงินและการบัญชี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายทำการประจำปี 2561 สำหรับค่าจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ไว้ให้แล้วในประเภทบัญชี 3680100 รหัสงบประมาณ 315 จำนวนเงิน 4,349,000.-บาท

ประกาศ ณ วันที่ 9  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) กฤษฏาพล มณีเนตร
( นายกฤษฏาพล มณีเนตร )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการสินค้า


สำเนาถูกต้อง
( นายจาตุรนต์ จันทร์เลิศ )
พบป.6
9/2/2561 13:18:38
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการจ้าง 1 เดือน (28 วัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 270,000.-บาท (อ้างอิงจากสัญญาจ้างเดิม เดือนละ 270,000.-บาท)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.สค.1130/05/2561
 
            ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างบริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ที่สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ (โครงสร้างเดิม) ตามสัญญาว่าจ้างเลขที่ คน.2/สญ.1/18/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00 น. สิ้นสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ทั้งนี้ ฝ่ายบริการสินค้า ยังมีความจำเป็นต้องมีการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ซึ่งฝ่ายบริการสินค้า ได้เสนอการรถไฟฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามคำสั่งที่ ก.314/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาตามระเบียบการฯ และคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้รายงานขอชลอการดำเนินงานดังกล่าว ตามหนังสือ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวยังดำเนินการไม่ถึงขั้นตอนการขายแบบเอกสารประกวดราคา และเนื่องจากรัฐบาลได้ออก พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยต้องเริ่มต้นตาม พรบ.ฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ใหม่ทั้งหมด และถือปฏิบัติตามหนังสือที่ รฟ.รธด.1000/288/2560ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ให้ชลอการจัดซื้อจัดจ้าง จนกว่าการรถไฟฯ จะมีระเบียบการหรือคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ จึงทำให้ต้องหยุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ชั่วคราว ซึ่งในเวลาต่อมาการรถไฟฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดใหม่ ตามคำสั่งที่ ก.793/2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการฯ 2. ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) 3. ประกาศร่าง (TOR) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 4. ถ้าคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างฯ จะต้องลงในระบบฯ อีกไม่น้อยกกว่า 3 วันทำการ 5. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000.-บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000.-บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการต่อเนื่องเกินออกไปอีกประมาณ 1 เดือน ภายหลังจากสัญญาจ้างเดิมสิ้นสุดลง กอรปกับการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ต้องมียามรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เห็นสมควรจ้างต่อไปอีก 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้งบประมาณทำการในการจัดจ้างนั้น ฝ่ายการเงินและการบัญชี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายทำการประจำปี 2561 สำหรับค่าจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ไว้ให้แล้วในประเภทบัญชี 3680100 รหัสงบประมาณ 315 จำนวนเงิน 4,349,000.-บาท
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) กฤษฏาพล มณีเนตร
( นายกฤษฏาพล มณีเนตร )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการสินค้า


สำเนาถูกต้อง
( นายจาตุรนต์ จันทร์เลิศ )
พบป.6
09/02/2561 12:54:45