( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาในที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานีเชียงใหม่
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.4464/2560
 
            
             ตามที่การรถไฟฯ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาในที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานีเชียงใหม่ โดยวิธีเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ระหว่าง วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
            
             การรถไฟฯ ขอสรุปผลความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาในที่ดินของการรถไฟฯ ที่สถานีเชียงใหม่ ดังนี้
            
             1. ทางไปรษณีย์ ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น
            
             2. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เสนอความคิดเห็นจำนวน 1 ราย โดยขอทราบข้อมูลโครงการเพิ่ม
            
             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

      

            

ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
28/02/2561 8:21:08