( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว ที่ สถานีอุดรธานี(แปลง 2)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/190/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินที่สถานีอุดรธานี(แปลง 2) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้
             1. พื้นที่ให้เช่า 8,470.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 103.13 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 873,553.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
             3. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 ราคาชุดละ 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7(เจ็ด)
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อ ซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ นพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
             ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
             โทรศัพท์ 02-220-4098
             โทรสาร 02-220-4098
            
             หรือ ที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา
             ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
             โทรศัพท์ 044-246-035
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
01/03/2561 23:14:41