( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์เพื่อเสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินในเชิงธุรกิจ ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านสถานีอุดรธานี(แปลง 3)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/191/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน บริเวณย่านสถานีอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกวดเสนอโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้
             1. พื้นที่ให้เช่า 3,502.40 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินเชิงธุรกิจ ก่อสร้างอาคารให้มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร มูลค่าอาคารไม่น้อยกว่า 120,000,000.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
             3. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 28,000.00 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 7,041,000.00 บาท พร้อมเสนอราคาค่าเช่าเพื่อดำเนินการจัดประโยชน์ตามพื้นที่เช่าปีแรกไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 73.56 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรก ไม่น้อยกว่าปีละ 257,637.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
             4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 3 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 30 ปี
             5. ผู้สนใจจะยื่นซองเสนอราคาสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการเสนอราคาได้ที่
             (1) ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย (หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ) นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             (2) กองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
             ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ทุกวันทำการ ในราคาชุดละ 25,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             6. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-220-4098 โทรสาร 02-220-4098 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
             ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
01/03/2561 23:18:35