( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/193/2561
เรื่อง เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดินในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ย่านบริเวณสถานีเชียงใหม่
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
             ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเชิญชวนเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่ดิน ที่ย่านสถานีเชียงใหม่ ตามประกาศเชิญชวนฯ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

ข้อความเดิม
            

ข้อความที่แก้ไข
             คณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองพิจารณาเสนอผลตอบแทนค่าเช่าและค่าธรรมเนียม ตามคำสั่งเฉพาะที่ ก.213/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค จำนวน 1 ราย ดังนี้
             - บริษัท คอมพลีท มอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
             ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคฯ จะทำการเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ตึกบัญชาการรถไฟฯ ชั้น 3 เวลา 10.00 น. ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายวรวุฒิ มาลา
( นายวรวุฒิ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
ประธานกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองพิจารณาเสนอผลตอบแทนค่าเช่าและค่าธรรมเนียม


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
11/6/2561 10:25:24
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดินในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ย่านบริเวณสถานีเชียงใหม่
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/193/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่ย่านบริเวณสถานีเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดเสนอโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดิน
            มีเงื่อนไข โดยย่อดังนี้.-
             1. พื้นที่ให้เช่า 53,926.80 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอโครงการพัฒนาและบริหารที่ดินเชิงธุรกิจ ก่อสร้างอาคารให้มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,553 ตางรางเมตร มูลค่าอาคารไม่น้อยกว่า 42,000,000.00 บาท และทำการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างใน แปลง A การปรับปรุงไม่ต่ำกว่า 5,000,000.00 บาท
             3. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 2,576.88 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 138,961,592.00 บาท และเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่เช่าปีแรก ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 116.32 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 6,272,665.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
             4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 3 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 20 ปี
             5. ผู้สนใจจะยื่นซองเสนอราคาสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารเสนอราคาได้ที่
             (1) ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟฯ (หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟฯ) กรุงเทพมหานคร
             (2) กองจัดการเดินรถเขต 3 สถานีรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
             ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ ในราคาชุดละ 150,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             6. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4825 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
             ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายประยูร สุขดำเนิน
( นายประยูร สุขดำเนิน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
05/03/2561 9:44:18