( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.ยธ.1640/7/121/2561
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่หยุดรถปากแพรก(ใหม่) ที่ กม.114+226.10 –กม.114+276.10 ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย–สถานีกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
ยกเลิกประกาศ
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ด้วยแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี มีความประสงค์อนุมัติจ้างก่อสร้างอาคารที่หยุดรถปากแพรก(ใหม่) ที่ กม.114+226.10 – กม.114+276.10 ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย–สถานีกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
            1. เหตุผลและความจำเป็น ตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลปากแพรก กำลัง ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะไปเชื่อมกับถนนสายหลักในเมืองและถนนเลี่ยงเมือง เพื่อประโยชน์ในการระบายปริมาณการจราจรคับคั่ง ซึ่งที่หยุดรถปากแพรก (เดิม) จะต้องรื้อย้ายเนื่องจากอยู่ในแนวถนนโครงการที่จะก่อสร้างในเขตที่ดินของการรถไฟฯ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับถนนสายหลักของโครงการนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ขัดข้องอนุญาตให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว
            2. รายละเอียดของงาน ตามร่างขอบเขตของงาน, แบบ, รายละเอียดหมายอักษร“ก” และบัญชีปริมาณงานแนบ
            3. ราคากลางเป็นเงิน 831,6๐๐.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)
            4. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติใช้เงินงบประมาณงาน รอ.113/2560 คิดเงินจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทบัญชี ๗๔๓๑๕๐๓ เป็นเงิน 8๔๓,๐๐๐.00 บาท
            5. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จกำหนดเวลาการส่งมอบงานภายใน 12๐ วัน นับถัดจากวันที่รับมอบสถานที่
            6. วิธีที่จะจ้างและเหตุผล ดำเนินการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
            7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคารวม
            8. งานจ้างครั้งนี้วงเงินอยู่ในอำนาจของวิศวกรอำนวยการศูนย์หรือเทียบเท่า ตามคำสั่งทั่วไปที่ ก.833/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ข้อ 1.๑
            9. เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
            9.1 หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงทางภาคกลาง ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ประธานกรรมการ
            9.2 วิศวกรงานเทคนิคบำรุงทาง กองบำรุงทางเขตหัวหิน กรรมการ
            9.3 สารวัตรแขวงบำรุงทางเพชรบุรี กรรมการ
            
            
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
            1. เสนอ วิศวกรอำนวยการศูนย์หรือเทียบเท่า พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference: TOR)
            2. เสนอ วิศวกรอำนวยการศูนย์หรือเทียบเท่า พิจาราณาให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นเงิน 831,6๐๐.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้
            3. เสนอ วิศวกรอำนวยการศูนย์หรือเทียบเท่า พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
            4. เสนอ วิศวกรอำนวยการศูนย์หรือเทียบเท่า พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามที่เสนอ
            

ประกาศ ณ วันที่ 8  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อภิศักดิ์ บุญลือ
( นายอภิศักดิ์ บุญลือ )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคกลาง


สำเนาถูกต้อง
( นายเผด็จ คำผาย )
พบป.6
8/3/2561 13:47:56
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่หยุดรถปากแพรก(ใหม่) ที่ กม.114+226.10 –กม.114+276.10 ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย–สถานีกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1640/7/121/2561
 
            ด้วยแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี มีความประสงค์อนุมัติจ้างก่อสร้างอาคารที่หยุดรถปากแพรก(ใหม่) ที่ กม.114+226.10 – กม.114+276.10 ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย–สถานีกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
            1. เหตุผลและความจำเป็น ตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลปากแพรก กำลัง ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะไปเชื่อมกับถนนสายหลักในเมืองและถนนเลี่ยงเมือง เพื่อประโยชน์ในการระบายปริมาณการจราจรคับคั่ง ซึ่งที่หยุดรถปากแพรก (เดิม) จะต้องรื้อย้ายเนื่องจากอยู่ในแนวถนนโครงการที่จะก่อสร้างในเขตที่ดินของการรถไฟฯ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับถนนสายหลักของโครงการนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ขัดข้องอนุญาตให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว
            2. รายละเอียดของงาน ตามร่างขอบเขตของงาน, แบบ, รายละเอียดหมายอักษร“ก” และบัญชีปริมาณงานแนบ
            3. ราคากลางเป็นเงิน 831,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)
            4. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติใช้เงินงบประมาณงาน รอ.113/2560 คิดเงินจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทบัญชี 7431503 เป็นเงิน 843,000.00 บาท
            5. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จกำหนดเวลาการส่งมอบงานภายใน 12๐ วัน นับถัดจากวันที่รับมอบสถานที่
            6. วิธีที่จะจ้างและเหตุผล ดำเนินการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
            7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคารวม
            8. งานจ้างครั้งนี้วงเงินอยู่ในอำนาจของวิศวกรอำนวยการศูนย์หรือเทียบเท่า ตามคำสั่งทั่วไปที่ ก.833/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ข้อ 1.1
            9. เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
            9.1 หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงทางภาคกลาง ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ประธานกรรมการ
            9.2 วิศวกรงานเทคนิคบำรุงทาง กองบำรุงทางเขตหัวหิน กรรมการ
            9.3 สารวัตรแขวงบำรุงทางเพชรบุรี กรรมการ
            
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
            1. เสนอ วิศวกรอำนวยการศูนย์หรือเทียบเท่า พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference: TOR)
            2. เสนอ วิศวกรอำนวยการศูนย์หรือเทียบเท่า พิจาราณาให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นเงิน 831,6๐๐.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้
            3. เสนอ วิศวกรอำนวยการศูนย์หรือเทียบเท่า พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
            4. เสนอ วิศวกรอำนวยการศูนย์หรือเทียบเท่า พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามที่เสนอ
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อภิศักดิ์ บุญลือ
( นายอภิศักดิ์ บุญลือ )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคกลาง


สำเนาถูกต้อง
( นายเผด็จ คำผาย )
พบป.6
08/03/2561 10:41:00