( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมอินเตอร์เน็ตซิมการ์ด จำนวน 15 เครื่อง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ คซ.610005
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตพร้อมอินเตอร์เน็ตซิมการ์ด จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๖๖๕.๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟ
            ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            ๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
             ๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ รฟท.
             ๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
             ๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นกันว่านั้น
             ๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
             ๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
            ๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
             ๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
            ๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
             ผู้ขอรับเอกสารซื้อฯ โดยวิธีคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามนิติบุคคล โดยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาพร้อมในวันรับเอกสาร
            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสอราคาในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องเปิดซองประกวดราคา ชั้น ๒ อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๕ น.
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดจ้าง กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๖๖๘ ในวันและเวลาราชการ
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายวัลลภ อารีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสุรชัย มะลิ )
พนักงานพัสดุ 4
09/03/2561 9:39:56