( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพยาบาลหลังที่ 17และปรับปรุงเสาบ้านพักพนักงานในย่านสถานีนครลำปาง ในแขวงบำรุงทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ1734/7/0255/2561
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยแขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
            ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงบ้านพักพยาบาลหลังที่17 และปรับปรุงเสาบ้านพักพนักงานในย่านสถานีนครลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
            
            ราคากลางเป็นเงิน 279,400.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
            
            1. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
            ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
            1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
            1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
            1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
            1.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
            1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
            1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            1.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา ………………………………….. ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง
            1.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทงานอาคารที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 70,000.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อถือ
             ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
             (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
             (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
            1.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
            1.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
            1.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
            1.15 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
            2.รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
            ในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อกำหนดของงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้.-
            2.1 รายการละเอียดหมายอักษร “ก” เรื่องงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักพยาบาลหลังที่ 17 และปรับปรุงเสาบ้านพักพนักงานในย่านสถานีนครลำปาง
            2.2 รายการแบบก่อสร้าง แผนผังสังเขป , บ้านพักพยาบาลหลังที่ 17 1-2 ถึง 2-2
            2.3 แบบปรับปรุงเสาบ้านพักพนักงานในย่านสถานีนครลำปาง 1-5 ถึง 5-5
            2.4 แบบขยายเสาบ้านพักพนักงานในย่านสถานีนครลำปาง 1-1
            2.5 รายการมาตรฐานสำหรับงานคอนกรีตล้วนและคอนกรีตเสริมเหล็ก (รก.1/2537)
            2.6 รายการมาตรฐานสำหรับงานทาสีอาคาร บ้านพัก ที่ทำการ โรงงานและอื่น ๆ (รก.5/2537) ขอดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ แขวงบำรุงทางลำปาง โทรศัพท์ 0-5421-8147
            3. ระยะเวลาดำเนินการ และส่งมอบงาน
             ผู้รับจ้างจะต้องทำงานตามสัญญาและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสถานที่
            4. การจ่ายเงิน
             การรถไฟแห่งประเทศไทยจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้.-
             เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการได้ผลงาน 100 % ของผลงานทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ 100 % ของเงินค่าจ้างทั้งหมด
            5. วงเงินในการจัดจ้าง
             วงเงินราคากลาง 279,400.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
            6. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
             ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)
            7. ค่าปรับ
             หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงาน ไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานับถัดจากวันรับมอบสถานที่ ให้มีค่าปรับโดยมีเกณฑ์ค่าปรับเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.10 ของราคางานที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง และให้ปรับเป็นรายวัน โดยการนับระยะเวลาในการปรับให้นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ การปฏิบัติงานตามสัญญานี้แล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
            8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
             ผู้รับจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่การรถไฟฯ ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
            9. กำหนดการยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นในเสนอราคา พร้อมรายการประมาณราคาก่อสร้างและเอกสารหลักฐาน ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางลำปาง เลขที่ 25 ถนนรถไฟ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
             ใบเสนอราคา, รายการประมาณราคาก่อสร้าง และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงนามกำกับและประทับตรา (ถ้ามี)
            
            
            
            
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) จรัสพงษ์ ไพยราช
( ว่าที่ร้อยตรีจรัสพงษ์ ไพยราช )
วิศวกร 8 ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รักษาการแทน สารวัตรแขวงบำรุงทางลำปาง
ในนาม วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นางจุฑามาศ พวงมาลัยสร้อย )
พ.บริหารงานทั่วไป 5
12/03/2561 15:49:07