( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงร่องระบายน้ำคอนกรีต สถานีขุนตาน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1735/7/0270/2561
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยแขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์จะจ้างเหมา งานซ่อมปรับปรุงร่องระบายน้ำสถานีขุนตาน กม.683+140.00 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
            
             ราคากลาง 372,800.00 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน )
            
             1. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
             1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
             1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             1.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
             1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             1.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา ……-……..ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง
             1.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทงานอาคารที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 94,000.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อถือ
             ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
             (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
             (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
             1.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
             1.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
             1.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             1.15 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
             2. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
            ในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อกำหนดของงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้.-
             2.1 รายการละเอียดหมายอักษร “ก” เรื่องงาน งานซ่อมปรับปรุงร่องระบายน้ำคอนกรีต สถานีขุนตาน
             2.2 รายการแบบก่อสร้าง เลขที่ รฟ.ยธ.รฟ.ยธ.1735/7/1434-1436,1444/2560
             2.3 รายการมาตรฐานสำหรับงานคอนกรีตล้วนและคอนกรีตเสริมเหล็ก (รก.๑/๒๕๓๗)
             รายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ แขวงบำรุงทางลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5352-5680
             3. ระยะเวลาดำเนินการ และส่งมอบงาน
             ผู้รับจ้างจะต้องทำงานตามสัญญาและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันรับมอบสถานที่
             4. การจ่ายเงิน
             การรถไฟแห่งประเทศไทย จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็น 1 งวด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการได้ผลงานแล้วเสร็จ 100% ของผลงานทั้งหมด โดยผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
             5. วงเงินในการจัดจ้าง
             วงเงินราคากลาง 372,800.00 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน )
             6. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
             ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)
             7. ค่าปรับ
             หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงาน ไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานับถัดจากวันรับมอบสถานที่ ให้มีค่าปรับโดยมีเกณฑ์ค่าปรับเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง และให้ปรับเป็นรายวัน โดยการนับระยะเวลาในการปรับให้นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ การปฏิบัติงานตามสัญญานี้แล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
             8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
             ผู้รับจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า……2……..ปี นับถัดจากวันที่การรถไฟฯได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
            
             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นใบเสนอราคา พร้อมรายการประมาณการก่อสร้างและเอกสารหลักฐานในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางลำพูน 19 ถ.เจริญตา ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
             ใบเสนอราคา, รายการประมาณราคาก่อสร้าง และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงนามกำกับและประทับตรา (ถ้ามี)
            
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อำพันธ์ พิเศษสิทธิ์
( นายอำพันธ์ พิเศษสิทธิ์ )
สารวัตรแขวงบำรุงทางลำพูน
ในนามวิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุจิตรา พรมฟัง )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
12/03/2561 15:58:28