( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/316/2561
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ในที่ดินของการรถไฟฯ ที่สถานีควนเนียง
แก้ไขประกาศครั้งที่ 2
- - - - - - - - - - - - - - -
 
             ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเชิญชวนเพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ที่ย่านสถานีควนเนียง ตามประกาศเชิญชวนฯ ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2561 นั้น
             คณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองพิจารณาเสนอผลตอบแทนค่าเช่าและค่าธรรมเนียม ตามคำสั่งเฉพาะที่ บส.2428/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิค จำนวน 3 ราย ดังนี้
             1. นายสนธยา แก้วลอย
             2. นายณรงค์ชัย ศิริวัฒน์
             3. นางญาณี ตันติพงษ์
            
             คณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคฯ จะทำการเปิดซองเสนอราคาผู้ท่ผ่านด้านเทคนิค ในวันที่ 10 กรกรฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 เวลา 10.30 น. ต่อไป

ข้อความเดิม
            ...

ข้อความที่แก้ไข
            ...

ประกาศ ณ วันที่ 4  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายพงศ์พัฒน์ เสน่หา
( นายพงศ์พัฒน์ เสน่หา )
หัวหน้างานบริหารสัญญาเช่าภาคเหนือ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคและเปิดซองพิจารณาเสนอผลตอบแทนค่าเช่าและค่าธรรมเนียม


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
4/7/2561 9:28:54
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/316/2561
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ในที่ดินของการรถไฟฯ ที่สถานีควนเนียง
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ที่สถานีควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์

ข้อความเดิม
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 21 มิ.ย.2561

ข้อความที่แก้ไข
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 12 มิ.ย.2561

ประกาศ ณ วันที่ 24  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
24/5/2561 16:26:27
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ในที่ดินของการรถไฟฯ ที่สถานีควนเนียง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/316/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ที่สถานีควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยวิธีเสนอราคาค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ซึ่งมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้
            
            1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 893.00 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ให้การรถไฟฯ ตามพื้นที่อาคารที่จะปลูกสร้างเป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 147.32 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 206,250.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. ให้เสนอค่าเช่าจัดหาประโยชน์ปีแรก ตามพื้นที่อาคารที่จะปลูกสร้าง เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 22.63 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 31,680.00 บาท
            4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 2 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 15 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.2561 ถึงวันที่ 17 พ.ค.2561 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 21 มิ.ย.2561 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคในวันที่ 4 ก.ค.2561 และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 10 ก.ค.2561 เวลา 10.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
            
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
            ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
            โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4060
            โทรสาร 0-2220-4052
             ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้อไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
10/04/2561 14:12:31