( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าธรรมเนียมและค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์(ตึกแถว) พื้นที่ระหว่างสถานีบ้านไผ่ - บ้านหัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/373/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ พื้นที่ระหว่างสถานีบ้านไผ่ - บ้านหัน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์(ตึกแถว) มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้
            
            1. พื้นที่ให้เช่า 400.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 3,888,000.00 บาท)
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 156.25 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 75,000.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
            3. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรก ตามพื้นที่อาคารที่จะก่อสร้างตารางเมตรละ 24.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 11,520.00 บาท (ไม่รวมภาษีฯ) และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี
            4. อายุสัญญาเช่าเพื่อปลูกสร้างอาคาร 2 ปี และสัญญาเช่าเพื่อจัดประโยชน์ 15 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2561 ถึงวันที่ 1 มิ.ย.2561 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
            6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 18 มิ.ย.2561 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 29 มิ.ย.2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
            
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์,โทรสาร 0-2220-4098
             หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-246-035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
26/04/2561 16:36:17