( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เข้าร่วมเสนอราคาซื้อซากแบตเตอรี่ตัดจำหน่ายเลิกใช้การจำนวนรวม13,008 หม้อ ประกอบด้วยชนิด TRA – 12 จำนวน 7,855 หม้อ, ชนิด TRE 8-6 จำนวน 3,566 หม้อ, ชนิด 8D จำนวน 1,587 หม้อกองเก็บที่โรงงานมักกะสัน กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพกองซ่อมบำรุงรถจักรเขตบางซื่อฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ครข./ปข.01/2561
 
            กำหนดวันขอรับเอกสารเข้าร่วมเสนอราคา วันที่8พฤษภาคม2561ถึงวันที่18พฤษภาคม2561
            กำหนดวันรับฟังคำชี้แจงและตรวจดูสิ่งของ ณ ที่กองเก็บ วันที่21พฤษภาคม2561เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุม 1
            ชั้น 3ตึกอำนวยการ โรงงานมักกะสัน ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสันเขตราชเทวี กรุงเทพฯ และหลังจากนั้นคณะกรรมการจะนำผู้ที่เข้ารับฟังคำชี้แจง ไปตรวจดูสิ่งของ ณ สถานที่กองเก็บต่อไป
            กำหนดวันยื่นซองเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมเสนอราคาพร้อมสำเนาหลักฐานการวางเงินหลักประกัน วันที่2๒พฤษภาคม2561เวลา13.00 – 14.30น.ณ ห้องเปิดซอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงงานมักกะสัน ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสันเขตราชเทวี กรุงเทพฯ
            กำหนดวันเข้าร่วมประมูลแข่งขันราคาโดยวิธีการยกมือชูป้าย วันที่28พฤษภาคม2561เวลา10.00-12.00 น.
            (เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.) ณ ห้องประมูลลานประมูลที่ ๓
            บมจ.สหการประมูล เลขที่ ๕๑๘/๒๘ ถนน รามคำแหง 39
            (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
            
            จำนวนเงินหลักประกันการเข้าร่วมเสนอราคา 1,042,727.60บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
            ราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด 1) TRA – 12 ราคาหม้อละ 690.-บาท จำนวน 7,855 หม้อ
             รวมเป็นเงิน 5,105,750.- บาท
            2) TRE 8-6 ราคาหม้อละ 936.- บาท จำนวน 3,566 หม้อ
             รวมเป็นเงิน 3,337,776.- บาท
            3) 8D ราคาหม้อละ 1,250.- บาท จำนวน 1,587 หม้อ
            รวมเป็นเงิน 1,983,750.- บาท
            รวมแบตเตอรี่ทั้ง 3 ชนิด จำนวนรวม 13,008 หม้อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น10,427,276.-บาท (สิบล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้วโดยให้เสนอราคาต่อหน่วยเป็น หม้อ(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว) แยกเป็นแต่ละชนิดของแบตเตอรี่และผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคารับซื้อแบตเตอรี่ทุกรายการ การพิจารณาผู้ชนะจะพิจารณาราคารวม ไม่แยกรายการขาย
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมเสนอราคาได้ที่แผนกสารบรรณและประวัติ ฝ่ายการช่างกลห้อง 204/1 ชั้น 2 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4502 ได้ทุกวันในเวลาราชการ การขอรับเอกสารการรับฟังคำชี้แจงตรวจดูสิ่งของ ณ ที่กองเก็บ การยื่นหลักฐานการเข้าร่วมเสนอราคา การวางซองประกันต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาแสดงด้วยและในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมายและระบุวัตถุประสงค์ที่ให้ดำเนินการแทนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฯและผู้รับมอบฯ มาแสดงเพิ่มอีกส่วนหนึ่งด้วย
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายจุลพงษ์ จุฬานนท์
( นายจุลพงษ์ จุฬานนท์ )
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก) ปฏิบัติการแทนรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน


สำเนาถูกต้อง
( นายสาธิต เล้าสุวรรณ )
ผู้ช่วยสารวัตรประจำศูนย์ลากเลื่อน
04/05/2561 15:47:00