( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เข้าร่วมเสนอราคาซื้อเศษขี้กลึงเหล็กกล้า น้ำหนักรวมประมาณ525,000 กิโลกรัม กองเก็บที่โรง งานมักกะสัน และกองซ่อมบำรุงรถจักรเขตบางซื่อฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ครข./ปข.03/2561
 
            กำหนดวันขอรับเอกสารเข้าร่วมเสนอราคา วันที่8พฤษภาคม 2561ถึงวันที่18 พฤษภาคม2561
            กำหนดวันรับฟังคำชี้แจงและตรวจดูสิ่งของ ณ ที่กองเก็บ วันที่21พฤษภาคม 2561เวลา 08.๓0 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3ตึกอำนวยการ โรงงานมักกะสัน ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสันเขตราชเทวี กรุงเทพฯ และหลังจากนั้นคณะกรรมการจะนำผู้ที่เข้ารับฟังคำชี้แจง ไปตรวจดูสิ่งของ ณ สถานที่กองเก็บต่อไป
            กำหนดวันยื่นซองเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมเสนอราคา พร้อมสำเนาหลักฐานการวางเงินหลักประกัน วันที่22พฤษภาคม 2561เวลา13.00 – 14.30น.ณ ห้องเปิดซอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงงานมักกะสัน ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสันเขตราชเทวี กรุงเทพฯ
            กำหนดวันเข้าร่วมประมูลแข่งขันราคาโดยวิธีการยกมือชูป้าย วันที่28พฤษภาคม 2561เวลา10.00-12.๐๐ น.
            (เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.) ณ ห้องประมูลปรับอากาศ
            ลานประมูลที่ 3 บมจ.สหการประมูล สำนักงานใหญ่ เลขที่ 518/28 ถนนรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง
            เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
            จำนวนเงินหลักประกันการเข้าร่วมเสนอราคา 159,075.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
            ราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด ราคากิโลกรัมละ 3.03 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,590,750.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วโดยให้เสนอราคาต่อหน่วยเป็น กิโลกรัม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ด้วยแล้ว)
            
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมเสนอราคาได้ที่แผนกสารบรรณและประวัติ ฝ่ายการช่างกล ห้อง 204/1 ชั้น 2ตึกบัญชาการการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2220-4502 ได้ทุกวันในเวลาราชการ การขอรับเอกสารการรับฟังคำชี้แจงตรวจดูสิ่งของ ณ ที่กองเก็บ การยื่นหลักฐานการเข้าร่วมเสนอราคา การวางซองประกันต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาแสดงด้วย และในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมายและระบุวัตถุประสงค์ที่ให้ดำเนินการแทนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฯและผู้รับมอบฯ มาแสดงเพิ่มอีกส่วนหนึ่งด้วย
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายจุลพงษ์ จุฬานนท์
( นายจุลพงษ์ จุฬานนท์ )
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก) ปฏิบัติการแทนรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน


สำเนาถูกต้อง
( นายสาธิต เล้าสุวรรณ )
ผู้ช่วยสารวัตรประจำศูนย์ลากเลื่อน
04/05/2561 15:59:09