( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนให้เข้าร่วมเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่นที่เลิกใช้งานแล้วจำนวนรวมประมาณ 588,667ลิตรจัดเก็บที่โรงงานมักกะสัน กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ และกองซ่อมบำรุงรถจักรเขตบางซื่อ ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ ครข./ปข.04/2561
 
            กำหนดวันขอรับเอกสารเข้าร่วมเสนอราคา วันที่8พฤษภาคม 2561ถึงวันที่18พฤษภาคม 2561
            กำหนดวันรับฟังคำชี้แจงและตรวจดูสิ่งของ ณ ที่กองเก็บ วันที่21พฤษภาคม 2561เวลา 08.๓0 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3ตึกอำนวยการ โรงงานมักกะสัน ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสันเขตราชเทวี กรุงเทพฯ และหลังจากนั้นคณะกรรมการจะนำผู้ที่เข้ารับฟังคำชี้แจง ไปตรวจดูสิ่งของ ณ สถานที่กองเก็บต่อไป
            กำหนดวันยื่นซองเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมเสนอราคา พร้อมสำเนาหลักฐานการวางเงินหลักประกัน วันที่22พฤษภาคม 2561เวลา13.00 – 14.30น.ณ ห้องเปิดซอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงงานมักกะสัน ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสันเขตราชเทวี กรุงเทพฯ
            กำหนดวันเข้าร่วมประมูลแข่งขันราคาโดยวิธีการยกมือชูป้าย วันที่28พฤษภาคม 2561เวลา10.00-12.00น.(เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.) ณ ห้องประมูลปรับอากาศ ลานประมูลที่ 3
            บมจ.สหการประมูลเลขที่ 518/28ถนนรามคำแหง 39
            (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
            จำนวนเงินหลักประกันการเข้าร่วมเสนอราคา 412,066.90บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์)
            ราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด ราคาลิตรละ 7.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,120,669.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%แล้วโดยให้เสนอราคาต่อหน่วยเป็น ลิตร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ด้วยแล้ว)
            
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมเสนอราคาได้ที่แผนกสารบรรณและประวัติ ฝ่ายการช่างกล ห้อง 204/1 ชั้น 2 ตึกบัญชาการการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4502ได้ทุกวันในเวลาราชการ การขอรับเอกสารการรับฟังคำชี้แจงตรวจดูสิ่งของ ณ ที่กองเก็บ การยื่นหลักฐานการเข้าร่วมเสนอราคา การวางซองประกันต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาแสดงด้วยและในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมายและระบุวัตถุประสงค์ที่ให้ดำเนินการแทนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฯและผู้รับมอบฯ มาแสดงเพิ่มอีกส่วนหนึ่งด้วย
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายจุลพงษ์ จุฬานนท์
( นายจุลพงษ์ จุฬานนท์ )
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก) ปฏิบัติการแทนรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน


สำเนาถูกต้อง
( นายสาธิต เล้าสุวรรณ )
ผู้ช่วยสารวัตรประจำศูนย์ลากเลื่อน
04/05/2561 16:01:37