( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการชั่วคราวในที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานีพิษณุโลก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/418/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ ที่บริเวณสถานีพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการชั่วคราว โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            
             1. พื้นที่ให้เช่า จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 1,569.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 550.00 บาทต่อปี เป็นเงินไม่น้อยกว่าปีละ 862,950.00 บาท และมีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปี
             3. อายุสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2561 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.2561 ในราคาชุดละ 90,000.00 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 3 ก.ค.2561 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
             ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ
             โทรศัพท์ 0-2220-4825 , 0-2220-4060
             โทรสาร 0-2220-4052
            ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
08/05/2561 15:49:34