( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ คซ.610018
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน ๑ รายการ คือ 144 Sets # RSR. TR710004, RSR. TR740013, RSR. TR740014 Air Spring Assembly โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของทางการฯ โดยมีราคาประเมินเป็นเงินทั้งสิ้น 37,749,600.00 บาท
            
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4669 ในวันและเวลาราชการ
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) อวิรุทธ์ ทองเนตร
( นายอวิรุทธ์ ทองเนตร )
ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)


สำเนาถูกต้อง
( นายสำเริง จานทอง )
พนักงานพัสดุ 5
10/05/2561 11:01:20