( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Compressor ยี่ห้อ QUINCY รุ่น QT-10 ของรถดีเซลราง HITACHI จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0357/265/ป./2561
 
             ด้วยกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา ศูนย์ลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย
            มีความประสงค์จะจัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Compressor ยี่ห้อ QUINCY รุ่น QT-10 ของรถดีเซลราง HITACHI จำนวน 8 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
             1.ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
             ชื่อโครงการ ซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Compressor ยี่ห้อ QUINCY รุ่น QT-10 ของรถดีเซลราง HITACHI
            จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
             เงินงบประมาณโครงการ 496,107.21 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
             ราคากลาง จำนวน 496,107.21 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
             2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
             2.1 ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ทางการมีความประสงค์จะจัดซื้อ ดังกล่าว
             2.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางการ
             2.3ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กองลากเลื่อน
            เขตนครราชสีมา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
             2.4ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
            ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             2.5ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่
            กวพ. กำหนด
             2.6บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
            บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
             2.7บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
            อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
             2.8คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
            คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
             2.9 ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
            ไม่เกิน 180 วันนับถึงวันยื่นใบสอบราคา
             2.10 ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 จากกรมสรรพากร และสำเนาแบบแสดง
            การลงทะเบียนในระบบ e-GP
             2.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศของผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย
            ในประเทศจากผู้ผลิต
             3.หลักฐานการเสนอราคา
             ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
             3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
             (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
             (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
            บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
             (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชน
            ของผู้นั้นสำเนาข้อสำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
             (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
             (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
             3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
             (1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
             (2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น
            ทำการแทน
             (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
             4.รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             5.กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
             กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
             6.การทำสัญญาซื้อขาย
             ผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาซื้อขายกับ รฟท. ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่เฉพาะเจาะจงได้ ให้ รฟท.ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
             6.1 เงินสด
             6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ รฟท. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
             6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันที่ รฟท.กำหนด
             6.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน
             6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
             หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
             7.อัตราค่าปรับ
             ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
             8.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
             ผู้ชนะการเฉพาะเจาะจงซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
            
            
             ราคาประเมิน 496,107.21 บาท
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายวรชาติ เดชโยธิน
( นายวรชาติ เดชโยธิน )
วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสง่า บัวศรีสิงห์ )
พนักงานเทคนิค 6
15/05/2561 12:02:51