( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า "Alsthom." จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ คซ.(ต.)610024
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “Alsthom” . จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
             จำนวน 100 Pcs. # SP 5625868 Time delay relay, MTI Type LTRJ DC.,UIC 45 to 90 V. DC.,Coil 90 V. Max. (3 seconds, 4 seconds, 8 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 102 seconds) Ref.QVEB, QHM1, QHM2 Q92, QHM11, QHM12, QCL
             (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๙๕,๓๐๐.๐๐ บาท)
             ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา . ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วัลลภ อารีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)


สำเนาถูกต้อง
( นายธีรภัทร ธนะวิบูลย์ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
15/05/2561 14:18:39