( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ ซองสีน้ำตาล จำนวน 2 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ คซ.(พ.) 610026
 
            
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ ซองสีน้ำตาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไข รายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
             1.จำนวน 50,000 ซอง ซองสีน้ำตาล ขนาด 229 x 324 มม.
             2.จำนวน 50,000 ซอง ซองสีน้ำตาล ขนาด 40 x 270 x 360 มม.
             (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 274,600.00 บาท)
             ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยสเส ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00- 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-220-4032 ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วัลลภ อารีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสมเดช คงปรีชา )
พนักงานพัสดุ 6
15/05/2561 14:42:54