( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ White Metal Bearing Alloys Ingot (Babbitt Metal) จำนวน 4,000 ก.ก.
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ คซ.(น.)610026
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ White Meatal Bearing Alloys Ingot (Babbitt Metal) (รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบ) จำนวน 4,000 ก.ก. โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
            (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 4,468,800.00 บาท)
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00- 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-220-4032 ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วัลลภ อารีีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายสมบัติ สงศรี )
พนักงานพัสดุ 6
16/05/2561 11:08:48