( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูล และกำจัดแมลงรถโดยสาร ในเขตภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1320/202/2561
 
            ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณจ้างทาความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี และดูแลจัดตกแต่งสวนหย่อม, ทาความสะอาด เติมน้า กาจัดสิ่งปฏิกูลและกาจัดแมลงรถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก

      จ้างทาความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี และดูแลจัดตกแต่งสวนหย่อม ทาความสะอาด เติมน้า กาจัดสิ่งปฏิกูลและกาจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก

ราคากลาง 106,201,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
      ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      ๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
      แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๔. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
      จำนวนหุ้นทั้งหมด
      ๑๕. ต้องมีผลงานด้านทำความสะอาด ในวงเงินไม้น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
      ต่อหนึ่งสัญญา โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
      ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชื่อถือ และเป็นผลงานย้อนหลัง
      ไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันเสนอราคา
      ๑๖. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕
      และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕
      ๑๗. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อในฐานข้อมูลบริการท ำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
      กรมควบคุมมลพิษ
      ๑๘. ต้อ งเป็นผู้ประกอบการที่ชำระเงินประกันสังคมให้พนักงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
      โดยย้อนหลัง ๑๒ เดือน นับจากวันเสนอราคา ของพนักงานรวมกัน ไม่ตํ่ากว่า ๑๕๐ คน ในแต่ละเดือน
      ๑๙. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านเกณฑ์การแสดงตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดฯ และผ่าน
      เกณฑ์การสาธิตการดำเนินงาน ตามรายละเอียดและขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๒
      
      

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
            ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำแผนการบริหารจัดการและคู่มือวิธีการปฏิบัติงานมาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
            ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดและขอบเขตของงานข้อ ๔.๓ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
            เวลา ๑๓.๓๐ น. ซึ่งในวันดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดวันเวลาที่
            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดและนํ้ายาต่าง ๆ มามอบและสาธิตวิธีการ
            ดำเนินงานตามรายละเอียดและขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๒ โดยจะกำหนดวันดำเนินการ ไม่เกิน ๕ วันทำการ
            นับถัดจากวันเสนอราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจะต้องดำเนินการตามที่กำหนด
            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๗๐.๐๐ บาท
            (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
            ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
            จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
            หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๒ - ๒๒๐ - ๔๘๔๓ ในวันและเวลาราชการ
            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
            การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ development.oper@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
            กำหนด ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
            www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วรวุฒ มาลา
( นายวรวุฒ มาลา )
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายพิเชษฐ์ เนกขัมม์ )
พนักงานการเดินรถ 5
28/05/2561 18:08:50