( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ เครื่องอะไหล่แอร์เบรคสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P๖๐๑๒๐๐๖๔๔๙๔
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องอะไหล่แอร์เบรคสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM . จำนวน ๑ รายการ คือ
            Group : Crankshaft Rod Piston and Cylinder for VACM3 and VC3
             20 Sets. # 135 347 52 08 Complete Set of Crankshaft 1 Set Consisting of.-
            1) 1 pc. # 135 347 00 08 (135.347.00) Bare Crankshaft
            2) 4 pcs. # 100 719 00 08 (100.719) Counterweight
            3) 8 pcs. # 091 957 00 08 (91 957) Screw
             โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
            (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท)
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ .เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วัลลภ อารีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นายวีรศักดิ์ ทรัพย์วัฒนาการ )
พนักงานพัสดุ 6
08/06/2561 12:14:29