( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว ที่ระหว่างสถานีช่องสำราญ - บ้านวะตะแบก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/550/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินที่ระหว่างสถานีช่องสำราญ - บ้านวะตะแบก อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราว มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            
             1. พื้นที่ให้เช่า จำนวน 2 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 3,100.00 ตารางเมตร (มูลค่าที่ดิน 232,500.00 บาท)
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 28.00 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 86,800.00 บาท (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
             3. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.2561 ถึงวันที่ 17 ก.ค.2561 ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 3 ส.ค.2561 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.15 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์,โทรสาร 0-2220-4098 หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 2 สถานีรถไฟนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-246-035 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
12/06/2561 15:23:01