( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดินในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ระหว่างสถานีอุตรดิตถ์ - ศิลาอาสน์
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/552/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่ระหว่างสถานีอุตรดิตถ์ - ศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดเสนอโครงการพัฒนาที่ดินพร้อมค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดิน
            มีเงื่อนไข โดยย่อดังนี้.-
            
            1. พื้นที่ให้เช่า 8,550.36 ตารางเมตร
            2. ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ตามพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 829.08 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 7,088,940.00 บาท และเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่เช่าปีแรก ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 14.40 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 123,096.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
            3. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 4 ปี และสัญญาเช่าเพื่อหาประโยชน์ 30 ปี
            4. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 31 ส.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 25 ก.ย.2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟฯ นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
            5. ผู้สนใจจะยื่นซองเสนอราคาสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารการเสนอราคาได้ที่
             (1) ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์) กรุงเทพมหานคร
             (2) ที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 3 สถานีรถไฟศิลาอาสน์
             วันที่ 20 มิ.ย.2561 ถึงวันที่ 31 ก.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันทำการในราคาชุดละ 75,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 (เจ็ด)
            
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4825 , 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
13/06/2561 14:24:36