( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/538/2561
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิติดตั้งป้ายโฆษณาเป็นการชั่วคราว บริเวณตอม่อทางยกระดับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ ระหว่างสถานีลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            แผนผังแนบท้ายประกาศ

ข้อความเดิม
            ...

ข้อความที่แก้ไข
            แผนผังแนบท้ายประกาศ
            https://drive.google.com/file/d/1Fe8Y0OhyNCACPGKSbm3NwO0QbG3ULl0L/view?usp=sharing

ประกาศ ณ วันที่ 11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
22/8/2561 16:45:27
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิติดตั้งป้ายโฆษณาเป็นการชั่วคราว บริเวณตอม่อทางยกระดับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ ระหว่างสถานีลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/538/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณตอม่อทางยกระดับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ ระหว่างสถานีลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 17 ตอม่อ รวม 34 ป้าย โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่า มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            
             1. พื้นที่ให้เช่าสิทธิติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณตอม่อทางยกระดับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ ระหว่างสถานีลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ ตอม่อหมายเลขที่ 726,728,730,732,734,738,740,742,744,746,748,750,752,754,756,758,760 จำนวน 17 ตอม่อ รวม 34 ป้าย ขนาดป้ายโฆษณากว้าง 8.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ป้ายรวม 1,360.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าปีแรกให้แก่การรถไฟฯ ตามขนาดพื้นที่ป้ายโฆษณาในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 4,700.00 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 6,392,000.00 บาท และมีอัตราปรับเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมค่าภาษีฯ)
             3. กำหนดอายุสัญญาเช่า 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย.2561 ถึงวันที่ 25 ก.ค.2561 ในราคาชุดละ 15,000.00 บาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 30 ส.ค.2561 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดหรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2220-4052 , 0-2220-4060 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
15/06/2561 11:56:09