( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.บส.1000/581/2561
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการชั่วคราวและลานจอดรถในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ระหว่างสถานีพิษณุโลก - บ้านเต็งหนาม
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            แผนผังแนบท้ายประกาศ

ข้อความเดิม
            ...

ข้อความที่แก้ไข
            แผนผังแนบท้ายประกาศ
            https://drive.google.com/file/d/1Y9MyneLYcQliHkEqRcNqO7DFCNhcJE2Z/view?usp=sharing

ประกาศ ณ วันที่ 19  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
22/8/2561 16:47:21
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการชั่วคราวและลานจอดรถในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ระหว่างสถานีพิษณุโลก - บ้านเต็งหนาม
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.บส.1000/581/2561
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดิน ที่ระหว่างสถานีพิษณุโลก - บ้านเต็งหนาม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่เป็นการชั่วคราวและลานจอดรถ โดยวิธีประกวดเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน มีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้.-
            
             1. พื้นที่ให้เช่า 1,845.00 ตารางเมตร
             2. ให้เสนอราคาค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามพื้นที่เช่าปีแรก ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 275.00 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่า ปีแรกไม่น้อยกว่าปีละ 507,375.00 บาท มีอัตราเพิ่มร้อยละ 5 ทุกปี (ไม่รวมภาษีฯ)
             3. อายุสัญญาเช่า 3 ปี
             4. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.2561 ถึงวันที่ 25 ก.ค.2561 ราคาชุดละ 45,000.00 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             5. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 29 ส.ค.2561 เวลา 09.30 น. ถึง 11.00 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. ที่ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟนพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่ทำการกองจัดการเดินรถเขต 3 สถานีรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-2220-4825 โทรสาร 0-2220-4060 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นายฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายเสมอ ยังดี )
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
20/06/2561 15:07:00