( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “Hitachi” จำนวน ๑ รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P 61050025634
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “Hitachi” . จำนวน ๑ รายการ คือ
            Group : Primary Spring Assembly (Order No.AA 1610)
             96 Pcs. # 2L109633-1 Outer Coil Spring, Dia.37 (Steel SUP9A) Ref.No.1
             โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
             (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท)
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่14 กรกฎาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วัลลภ อารีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นายวีรศักดิ์ ทรัพย์วัฒนาการ )
พนักงานพัสดุ 6
03/07/2561 15:24:01