( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ แบบพิมพ์ฯ จำนวน 2 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P 61060016706
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ แบบพิมพ์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อเสนอของการรถไฟฯ
             1. จำนวน 20,000 เล่ม ตั๋วบางสำเร็จรูป (แบบใหม่) สีฟ้า ราคา 2.00 บาท
             2. จำนวน 10,000 เล่ม ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ค่ารักษาความสะอาดเพื่อวางของขาย ขนาด 7.5 x 17 ซม. สีเหลือง ราคา 5.00 บาท
             (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 157,300.00 บาท)
             ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยสเส ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 .เวลา 09.00- 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-220-4032 ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบ ในโอกาสต่อไป

      

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วัลลภ อารีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นายสมเดช คงปรีชา )
พนักงานพัสดุ 6
09/07/2561 14:11:35