( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.พซ/จซ.1(ช)/035/61
เรื่อง จัดซื้อสี 2K สำหรับ รถ บชส. ที่ สรง.ทส. จำนวน ๔๘ คัน
แก้ไขประกาศครั้งที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            ขอเเก้ไขรายละเอียดผู้ลงนามในประกาศเชิญชวน

ข้อความเดิม
            ทศ จุลมกร
            (นายทศ จุลมกร)
            หัวหน้ากองการจัดหา 1
            การรถไฟเเห่งประเทศไทย

ข้อความที่แก้ไข
            ณัชพล ภู่เต็ง
            (นายณัชพล ภู่เต็ง)
            ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
            การรถรถไฟเเห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 10  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) ณัชพล ภู่เต็ง
( นายณัชพล ภู่เต็ง )
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟเเห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณภาพร สินพลับ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
10/7/2561 7:50:46
( สำเนา )

ประกาศสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อสี 2K สำหรับ รถ บชส. ที่ สรง.ทส. จำนวน ๔๘ คัน
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.พซ/จซ.1(ช)/035/61
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสี ๒K ที่เเขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๒๔,๒๐๔.๔๘ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

      ๑. สีเขียว NO.๓๗๐ ขนาดบรรจุ ๓.๕ ลิตร ยี่ห้อ Matrix System จำนวน ๑๔๔ กระป๋อง
      ๒. สีขาว NO.๐๔๐ ขนาดบรรจุ ๓.๕ ลิตร ยี่ห้อ Matrix System จำนวน ๙๖ กระป๋อง
      ๓. สีเหลือง NO.๑๕๐๕ ขนาดบรรจุ ๓.๕ ลิตร ยี่ห้อ Matrix System จำนวน ๔๘ กระป๋อง
      ๔. สีบรอนซ์ทอง NO.๔๑๔ ขนาดบรรจุ ๓.๕ ลิตร ยี่ห้อ Matrix System จำนวน ๔๘ กระป๋อง
      ๕. สีกลบรอย MPV-๒๑๒ ขนาดบรรจุ ๓ ลิตร ยี่ห้อ Matrix System จำนวน ๙๖ กระป๋อง
      ๖. ตัวเร่งสี MAV-๔๐๔๘ ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร ยี่ห้อ Matrix System จำนวน ๙๖ กระป๋อง
      ๗. ตัวเร่งสี MPV-๓๖ ขนาดบรรจุ ๐.๕ ลิตร ยี่ห้อ Matrix System จำนวน ๑,๓๔๔ กระป๋อง
      ๘. สีเกาะเหล็ก MPA-๔๐๐ ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร ยี่ห้อ Matrix System จำนวน ๙๖ กระป๋อง
      ๙. สีเกาะเหล็ก Matrix MAV-๔๐๒ บรรจุกระป๋องละ ๐.๕ ลิตร ยี่ห้อ Matrix System จำนวน ๙๖ กระป๋อง
      ๑๐. ทินเนอร์ละลาย MR-๐๗๑๖๐ ขนาดบรรจุ ๔.๕ ลิตร ยี่ห้อ Matrix System จำนวน ๙๖ ปี๊บ
      

ราคาประเมิน 1,824,210.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
       ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๔. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคในการซื้อ(TOR) ทุกประการ

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๔๕๒๔๘๐ ต่อ ๕๔๓๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) ทศ จุลมกร
( นายทศ จุลมกร )
หัวหน้ากองการจัดหา 1
การรถไฟเเห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณภาพร สินพลับ )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
09/07/2561 17:24:09