( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งระบบเรียกพยาบาล จำนวน ๑ ชุด (สำหรับการติดต่อได้ ๓ แผนก แผนกบริหารงานผู้ป่วยอายุรกรรม, แผนกผู้ป่วยสูติ-นารีเวชกรรม และแผนกบริหารงานผู้ป่วยศัลยกรรม) ที่กองบริหารงานการพยาบาล โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./ป.37/2561
 
            การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งระบบเรียกพยาบาล จำนวน ๑ ชุด (สำหรับการติดต่อได้ ๓ แผนก แผนกบริหารงานผู้ป่วยอายุรกรรม, แผนกผู้ป่วยสูติ-นารีเวชกรรม และแผนกบริหารงานผู้ป่วยศัลยกรรม) ที่กองบริหารงานการพยาบาล โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ติดตั้งระบบเรียกพยาบาล จำนวน ๑ ชุด (สำหรับการติดต่อได้ ๓ แผนก แผนกบริหารงานผู้ป่วยอายุรกรรม, แผนกผู้ป่วยสูติ-นารีเวชกรรม และแผนกบริหารงานผู้ป่วยศัลยกรรม) ที่กองบริหารงานการพยาบาล โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

ราคากลาง 849,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
       ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
       ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
       ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
       ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
       ๑๔. ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ มีผลงานด้านระบบโทรคมนาคม กับฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี พร้อมสำเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานมาแสดงเป็นเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้การนับกำหนดระยะเวลาให้นับตั้งแต่วันตรวจรับงานแล้วเสร็จ ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
       ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารโครงการบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ และผู้ควบคุมงาน (ช่างเทคนิค) เป็นอย่างน้อย
       ๑๕.๑ ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนารับรองคุณวุฒิ
       ๑๕.๒ วิศวกรโครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้ากำลัง หรือวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ต้องมีใบประกอบอาชีพวิศวกรควบคุม พร้อมสำเนารับรองคุณวุฒิการศึกษา และสำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร
       ๑๕.๓ ช่างเทคนิค คุณวุฒิ ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยต้องผ่านการทดสอบ “ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความสามารถ” ให้เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พร้อมสำเนาใบรับรอง ทั้งนี้สำเนาเอสารต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าของชื่อในสำเนานั้น
       ๑๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแผนการทำงาน และขั้นตอน การดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์และอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมด
       ๑๖. รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมานั้น หากมีปัญหาในการตีความของข้อความใด ๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยแต่งตั้งเป็นที่ยุติ
       ๑๗. พัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสืบค้นแคตตาล็อก (Catalog) หรือโบชัวร์ (Brochure) ทาง Web Site ของผู้ผลิตได้
       ๑๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดยี่ห้อ, รุ่น, แหล่งที่มาหรือประเทศที่ผลิต,คุณสมบัติของอุปกรณ์หลักทั้งหมดเสนอมาในเอกสารประกวดราคา ดังรายละเอียดข้อกำหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าอยู่ส่วนไหนของเอกสารที่ยื่นเสนอมารายละเอียดทุก ๆ ข้อจะต้องอยู่ใน Catalog และต้องเสนอให้ครบและบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ ดังนี้.
       ๑๘.๑ ชุดสนทนาระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย Nurse Call Master Station (Consol Handset)
       ๑๘.๒ ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียงแบบสนทนา Bed Head Station – Speaker & Microphone
       ๑๘.๓ ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียงแบบแสดงสัญญาณ Bed Head Station –Lamp Display
       ๑๘.๔ ปุ่มกดเรียกพยาบาล (Call Cord)
       ๑๘.๕ สัญญาณไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Corridor Lamp
       ๑๘.๖ ชุดเรียกพยาบาลที่ห้องน้ำ Emergency Pull Station for Toilet
       ๑๘.๗ เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA
      
      

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
             ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๕๔๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) ธวัช รัตนสุภา
( นายธวัช รัตนสุภา )
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
11/07/2561 13:30:16