( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการโดยสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาการเช่าสิทธิให้บริการรถเข็นสัมภาระและหีบห่อวัตถุ ที่สถานีกรุงเทพ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดส.๒๕๐๐/๖๗๗/๒๕๖๑
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิให้บริการรถเข็นสัมภาระและหีบห่อวัตถุ ที่สถานีกรุงเทพ มีกำหนด ๓ ปี โดยวิธีเสนอราคา ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ .-
            คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา
            - ต้องเป็นนิติบุคคล
            - ต้องมีวัตถุที่ประสงค์ดำเนินกิจการตามประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้
            - ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท
             กำหนดขายเอกสาร ฯ และยื่นซองเสนอราคา
             ขายเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชุดละ ๓,๒๑๐.- บาท (สามพันสองร้อยสิบบาท) และกำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 5 กันยายน 2561
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองบริหารสัญญาธุรกิจด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร ชั้น ๒ อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวันทำการระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๑ ต่อ 4๖๒๘ , 5286
            
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) นางสาวสุกัญญา สามสี
( นางสาวสุกัญญา สามสี )
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางพิศมัย กรแก้ว )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
26/07/2561 10:02:41