( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ ไส้กรองสำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน ๒ รายการ โดยวิธึคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ P๖๐๑๒๐๐๖๔๔๖๐
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะจัดซื้อ ไส้กรองสำหรับรถดีเซลราง DAEWOO . จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดและข้อกำหนดของการรถไฟฯ
             Group : Fast Moving
            ๑. 300 Pcs. # 26560919 Fuel Filter “Perkins”
            ๒. 300 Pcs. # 26560920 Fuel Filter “Perkins”
             (ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๗,๑๐๐.๐๐ บาท)
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและการเงิน กองการจัดหา ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ยศเส ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๓๒ ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

( ลงนาม ) วัลลภ อารีย์วงศ์
( นายวัลลภ อารีย์วงศ์ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)


สำเนาถูกต้อง
( นายวีรศักดิ์ ทรัพย์วัฒนาการ )
พนักงานพัสดุ 6
31/07/2561 13:45:19